Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Masu mediju darbības stratēģijas izstrādāšana reģiona attīstībai Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development of mass media strategy for a region in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Voronova
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Darba mērķis ir pamatojoties uz visaptverošo Latgales reģiona ekonomiski sociālo izpēti noteikt reģiona priekšrocības un izstrādāt stratēģijas, kuru īstenošana var sekmēt reģiona ekonomiska klimata uzlabošanu un potenciāla attīstību. Pētījuma priekšmets ir žurnālu un periodisku izdevumu, laikrakstu izdošanas un reklāmas pakalpojumu strādājošs uzņēmums SIA Largales Laiks, kas ir viens no lielākājiem Latgales reģiona laikrakstiem ar tirāžas apjomu 15 000 eksemplāru, un drukāta izdevuma izdošanu divās valodās latviešu un krievu. Analītiskās daļas ietvaros tika veikta Latvijas reģionu demogrāfiskā stāvokļa analīze, apskatīti nodarbinātības, bezdarba un iedzīvotāju darba samaksas rādītāji, kā arī ekonomisku tirgus sektora vienību sadalījums. Šajā daļā veiktās analīzes mērķis bija noteikt pastāvošo situāciju Latvijas reģionos, noteikt reģionu attīstības līmeni un būtiskākus šķēršļus attīstības kavēšanai. Autore detalizētāki apskatīja Latgales reģions, tā demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju nacionālais sastāvs, bezdarba dinamika un brīvās darba vietas ar mērķi salīdzināt iegūtu informāciju ar pārējiem 3 reģioniem un noteikt Latgales reģiona stiprās puses, vājās puses, kas sekmē/kavē attīstību un iespējas, kas var tikt izmantotas potenciāla attīstībai. Otrajā daļā tika ar vienkāršās gadījumizlases palīdzību atlasīti 6 laikraksti, kas pārstāvēs ģenerālkopu, un veikta to kontentanalīze. Preses kontentanalīzei tika izmantoti atlasīti laikraksti par periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.decembrim. Tāpēc var droši apgalvot, ka pētījuma rezultāti ir aktuāli uz doto laika momentu. Trešajā daļā, balstoties uz SIA Latgales Laiks SVID matricu, tika izvirzītas un ar A"WOT hibrīdmetodi tika novērtētas četras stratēģija. Autore izveidoja stretēģiju hierarhija, kas katras stratēģijas nozīmīgums pārējo vidū, tādējādi tika izveidota stratēģiju hierarhija, kas atvieglos uzņēmumam nozīmīgākas stratēģijas īstenošanu. Darba noslēgumā tika piedāvāti priekšlikumi SIA Latgales Laiks izdotā laikraksta satura pilnveidošanai, iekļaujot jaunās rubrikas, kas motivēs cilvēkus iesaistīties uzņēmējdarbībā, satura izmaiņas atbilstoši lasītāju vēlmēm u.c. Katrai darbībai tika noteikts izpildīšanas laiks, un, izmantojot Tīklveida grafiku, noteikts īsākais izpildījuma cikls. Darbs ietver 84 lapaspuses, neskaitot pielikumus, 22 attēlus, 15 formulas un 42 tabulas, Projekts sastāv no 3 daļām, 5 sadaļām, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem.
Atslēgas vārdi reģionālo masu mediju analīze, Latgales reģiona attīstība, laikrakstu kontentanalīze
Atslēgas vārdi angļu valodā regional media analysis, development of Latgale region, newspapers content analysis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2014 18:27:07