Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Masu mediju darbības stratēģijas izstrādāšana reģiona attīstībai Latvijā"
Title in English "Development of mass media strategy for a region in Latvia"
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Voronova
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract Darba mērķis ir pamatojoties uz visaptverošo Latgales reģiona ekonomiski sociālo izpēti noteikt reģiona priekšrocības un izstrādāt stratēģijas, kuru īstenošana var sekmēt reģiona ekonomiska klimata uzlabošanu un potenciāla attīstību. Pētījuma priekšmets ir žurnālu un periodisku izdevumu, laikrakstu izdošanas un reklāmas pakalpojumu strādājošs uzņēmums SIA Largales Laiks, kas ir viens no lielākājiem Latgales reģiona laikrakstiem ar tirāžas apjomu 15 000 eksemplāru, un drukāta izdevuma izdošanu divās valodās latviešu un krievu. Analītiskās daļas ietvaros tika veikta Latvijas reģionu demogrāfiskā stāvokļa analīze, apskatīti nodarbinātības, bezdarba un iedzīvotāju darba samaksas rādītāji, kā arī ekonomisku tirgus sektora vienību sadalījums. Šajā daļā veiktās analīzes mērķis bija noteikt pastāvošo situāciju Latvijas reģionos, noteikt reģionu attīstības līmeni un būtiskākus šķēršļus attīstības kavēšanai. Autore detalizētāki apskatīja Latgales reģions, tā demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju nacionālais sastāvs, bezdarba dinamika un brīvās darba vietas ar mērķi salīdzināt iegūtu informāciju ar pārējiem 3 reģioniem un noteikt Latgales reģiona stiprās puses, vājās puses, kas sekmē/kavē attīstību un iespējas, kas var tikt izmantotas potenciāla attīstībai. Otrajā daļā tika ar vienkāršās gadījumizlases palīdzību atlasīti 6 laikraksti, kas pārstāvēs ģenerālkopu, un veikta to kontentanalīze. Preses kontentanalīzei tika izmantoti atlasīti laikraksti par periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.decembrim. Tāpēc var droši apgalvot, ka pētījuma rezultāti ir aktuāli uz doto laika momentu. Trešajā daļā, balstoties uz SIA Latgales Laiks SVID matricu, tika izvirzītas un ar A"WOT hibrīdmetodi tika novērtētas četras stratēģija. Autore izveidoja stretēģiju hierarhija, kas katras stratēģijas nozīmīgums pārējo vidū, tādējādi tika izveidota stratēģiju hierarhija, kas atvieglos uzņēmumam nozīmīgākas stratēģijas īstenošanu. Darba noslēgumā tika piedāvāti priekšlikumi SIA Latgales Laiks izdotā laikraksta satura pilnveidošanai, iekļaujot jaunās rubrikas, kas motivēs cilvēkus iesaistīties uzņēmējdarbībā, satura izmaiņas atbilstoši lasītāju vēlmēm u.c. Katrai darbībai tika noteikts izpildīšanas laiks, un, izmantojot Tīklveida grafiku, noteikts īsākais izpildījuma cikls. Darbs ietver 84 lapaspuses, neskaitot pielikumus, 22 attēlus, 15 formulas un 42 tabulas, Projekts sastāv no 3 daļām, 5 sadaļām, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem.
Keywords reģionālo masu mediju analīze, Latgales reģiona attīstība, laikrakstu kontentanalīze
Keywords in English regional media analysis, development of Latgale region, newspapers content analysis
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 18:27:07