Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for expanding business performance of a company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Ilona Baikova. Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 81 lapas, tajā iekļauti 13 attēli, 45 tabulas un 26 formulas, pievienoti 4 pielikumi uz 6 lapām. Diplomprojekta mērķis ir veikt uzņēmuma ekonomiskās darbības analīzi un izmantojot iegūtos rezultātus, izstrādāt uzņēmuma darbības paplašināšanas projektu. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, kas secīgi pakārtotas izvirzītā mērķa sasniegšanai, sniegtajiem secinājumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem. Pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā ir dots uzņēmuma vispārīgs raksturojums, veikta tā iekšējās un ārējās vides analīze, galveno finanšu rādītāju izvērtējums, konkurentu analīze. Izveidota uzņēmuma SVID matrica. Otrā daļa ir projektu aprēķinu daļa, kurā ir secīgi aprakstīti problēmu risinājumi, uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanas iespējas. Jaunu produktu tirdzniecība, jaunu klientu piesaiste, mārketinga aktivitātes un projekta finansiālais pamatojums. Trešā daļa ir tehnoloģiskā daļa, kurā ir veikta uzņēmuma klientu datu bāzes izstrādāšana izmantojot Microsoft Office programmu Excel. Ceturtā daļa ir darba un dabas aizsardzības daļa, kurā ir aprakstīta darba aizsardzības nozīme, darba vides aizsardzības analīze, risku novērtēšana. Darba aizsardzības sistēmas uzturēšanas izdevumi. Piektā daļa ir grafiskā daļa un tā satur tabulas, attēlus, diagrammas, grafikus, ko autore izveidojusi darba izstrādes gaitā. Diplomprojektā izmantoti materiāli ekonomiskā, mācību un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumdošanas akti, interneta resursi, uzņēmuma gada pārskati, uzņēmuma iekšējās kārtības dokumenti un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: analizēta uzņēmuma SIA AVV Plus saimnieciskā darbība, izstrādāts darbības paplašināšanas projekts, izveidota uzņēmuma klientu datu bāze, sniegti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for expanding business performance of a company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2014 14:57:39