Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „TIR sistēmas pilnveidošanas ietekme uz starptautisko autopārvadājumu jomu”
Nosaukums angļu valodā “TIR System’s Development Impact on International Road Transport Area”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Pāvels Patļins
Recenzents Asoc.prof.Dmitrijs Solovjovs
Anotācija Maģistra darbu TIR sistēmas pilnveidošanas ietekme uz starptautisko autopārvadājumu jomu maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi Liene Kākere. Starptautisko pārvadājumu organizēšanas procesā ļoti būtiska loma ir muitas lietām, jo tās nosaka muitas formalitāšu piemērošanu un kārtību, kādā preces pārvietojamas pāri robežām. Transporta un muitas nozares ir cieši saistītas, ko apliecina tieši TIR konvencija, kas regulē starptautiskos autokravu pārvadājumus, lietojot TIR karneti. TIR sistēmas ilggadējā darbība balstīta uz vienkāršiem darbības principiem, kas nākotnē būtu saglabājami, bet reizē arī pilnveidojami. Pētījuma objekts ir muitas lietu un starptautisko pārvadājumu mijiedarbība. Pētījuma priekšmets TIR sistēmas un robežu šķērsošanas procedūru pilnveidošana starptautisko kravu autopārvadājumu organizēšanā. Maģistra darba mērķis ir veikt starptautisko autopārvadājumu un TIR sistēmas mijiedarbības analīzi un izstrādāt jaunu muitas nodrošinājuma modeli TIR procedūras veikšanai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, ir izstrādāti konkrēti uzdevumi: teorētiskās bāzes analīze un aktuālās informācijas apstrāde, TIR sistēmas darbības un starptautisko kravu autopārvadājumu mijiedarbības analīze, dažādu valstu pieredzes analīze informācijas tehnoloģiju un globālās pozicionēšanas sistēmu izmantošanai tranzīta kravu izsekošanai, ekspertu viedokļu un faktu sintēze. Mērķu sasniegšanai ir izveidota noteikta nodaļu un apakšnodaļu secība. Pirmajā nodaļā tiek pētīta TIR sistēmas un robežu šķērsošanas procedūru nozīme loģistikas ķēdē. Otrajā nodaļā tiek veikts novērtējums muitas formalitāšu un loģistikas mijiedarbībai gan no kvalitatīvā, gan kvantitatīvā viedokļa, analizēta TIR krīze Krievijā, kā arī noteikts GPS lietderīgums tranzīta pārvadājumu kontrolē. Trešajā nodaļā tiek meklēti risinājumi TIR sistēmas attīstīšanai, kā arī izvērtēta elektronisko nodrošinājumu lietderība. Maģistra darba izstrādes laikā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Maģistra darbs ir pielietojums teorētiski kā konspekts studentiem mācību procesā, apgūstot TIR sistēmas darbības būtību un pamatprincipus gan no muitas, gan no loģistikas viedokļa. Maģistra darbā ir izstrādāta novitāte - jauns muitas nodrošinājuma modelis TIR procedūras veikšanai. Maģistra darba apjoms ir 81 lpp., kur ir iekļautas 6 tabulas, 12 attēli, 2 pielikumi uz 2 lpp. un 52 bibliogrāfiskā satura vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi TIR sistēma, muitas plomba, globālā pozicionēšanas sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā TIR system, Customs seals, Global Positioning System
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 15:06:18