Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Valsts pārvaldes iestādes personāla plānošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā ”Project for personnel planning of a state administration institution”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt. I. Ozoliņa-Ozola
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore: Līga Višņevska Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Valsts pārvaldes iestādes personāla plānošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 22 tabulas, 20 attēli un 3 formulas; darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanai tika izmantoti 21 informācijas avots, t.sk., speciālā literatūra par cilvēku resursu plānošanu, Latvijas Republikas normatīvie akti, valsts pārvaldes iestādes iekšējie normatīvie dokumenti un nepublicētie materiāli, kā arī interneta resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par valsts pārvaldes iestādes vēsturi, darbību, struktūru, personāla skaitu un sastāvu, kā arī tā mainības dinamiku. Tāpat tika izpētīta Personāla daļas vieta valsts pārvaldes iestādes struktūrā un sniegts tās darbības raksturojums. Daļas nobeigumā tika novērtēts personāla plānošanas process un fiksētas galvenās problēmas. Projekta aprēķinu daļā tika veikts lietderīgā darba laika bilances aprēķins un izstrādāts projekts nepieciešamajam personāla skaitam vienai no pētāmās valsts pārvaldes iestādes struktūrvienības daļām. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīts Microsoft Excel datorprogrammas pielietojums personāla plānošanā, izveidojot tabulas nepieciešamās noslodzes noteikšanai un personāla datu bāzes izveidošanai. Darba aizsardzības daļā tika raksturota esošā darba aizsardzības sistēma valsts pārvaldes iestādē, novērtēti nozīmīgākie darba vides riski un noteikti preventīvie pasākumi to mazināšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Višņevska, L. Valsts pārvaldes iestādes personāla plānošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 76 lpp.
Atslēgas vārdi valsts, personāla plānošana, darba laika bilance, slodze
Atslēgas vārdi angļu valodā state, personnel planning, working-time balance, load
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2011 13:25:22