Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "LTK"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "LTK" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Recenzents Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Anotācija Pribilovs A. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA LTK: Maģistra darbs / A. Pribilovs, R. Liepiņa Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 80 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 11 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 12 angļu un 22 krievu valodā. Darba mērķis - balstoties uz veiktās SIA LTK Testēšanas centra kvalitātes vadības sistēmas analīzes rezultātiem, atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025: 2005 L Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības un LVS EN ISO 9001:2000 L Kvalitātes pārvaldības sistēmas - Prasības standartu prasībām, izstrādāt priekšlikumus organizācijas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā analizēti tādi jēdzieni, kā: kvalitāte; kvalitātes vadība; kvalitātes vadības sistēma; kvalitātes izmaksas; kvalitātes vadības sistēmas efektivitātes novērtēšana. Aprakstītas kvalitātes metodes, kuras pielietotas maģistra darba izstrādes procesā. Teorētiskās daļas rezultātā tika apzināti kvalitātes vadības sistēmas aspekti. Otrajā darba daļā izvērtēta SIA LTK Testēšanas centra darbība, t. sk. organizatoriskā struktūra un organizāciju ietekmējošie faktori. Analizēta SIA LTK Testēšanas centra kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst LVS EN ISO/IEC 17025: 2005 L Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības un LVS EN ISO 9001:2000 L Kvalitātes pārvaldības sistēmas - Prasības standartu prasībām. Balstoties uz analīzes rezultātiem identificētas problēmas un iespējamie kvalitātes vadības sistēmas pilnveides virzieni. Trešajā darba daļā tika izklāstīti autora piedāvātie priekšlikumi SIA LTK Testēšanas centra kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ieviest izstrādāto kvalitātes izmaksu uzskaites sistēmu; ieviest izstrādāto testēšanas procesa karti; ieviest izstrādāto iepirkumu procedūru SIA LTK Testēšanas centra kvalitātes vadības sistēmā, kā daļu no iepirkumu politikas; izmantot piedāvātos mērīšanas līdzekļus ritošā sastāva gabarītu testēšanā, kuru veic SIA LTK Testēšanas centrs.
Atslēgas vārdi kvalitātes, vadības, sistēma, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā quality, management, system, improvement
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 17:23:23