Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darba efektivitātes paaugstināšana pakalpojuma uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the operational efficiency in a service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekta tēma ir darba efektivitātes paaugstināšanas iespējas pakalpojuma uzņēmumā. Detalizētāk tiek pētīts klientu apkalpošanas nodaļas darbinieku darba efektivitātes paaugstināšanas potenciāls. Diplomprojekta mērķis ir izvirzīt praktiski pamatotus priekšlikumus, kas veicinātu klientu apkalpošanas nodaļas darbinieku darba efektivitātes paaugstināšanu. Darba četras pamatdaļas ir : analītiskā daļa, aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskajā daļā ir raksturota komercpārvadājumu nozare, kurā uzņēmums darbojas. Dots darbā aplūkotā uzņēmuma SIA „X” vispārīgais raksturojums. Šajā daļā analizēti uzņēmuma finansiālie radītāji, veikti secinājumi par to attīstības gaitu un sagaidāmajām iespējām un draudiem. Analizēta uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļa, kuras ietvaros tiek pētītā darbinieku darba efektivitāte. Analītiskās daļas nobeigumā veikta zaudēto zvanu analīze. Pēc analītiskajā daļā veiktā novērtējuma, noteiktas galvenās problēmas un izvirzīti trīs priekšlikumi problēmu novēršanai. Projekta aprēķinu daļā vērtēti analītiskajā daļā piedāvātie problēmu risinājumi, to pozitīvās un negatīvās iezīmes. Darbinieku noslogotības optimizācijas sadaļā tiek novērtētas dažādas iespējas jauna darbinieka noalgošanā. Sadaļā - darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana, apskatīti dažādu motivācijas elementi. Trešais priekšlikums paredz darbinieku kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanu. Aprēķinu daļas nobeigumā sagatavots daļas kopsavilkums, kurā īsumā izvērtēti piedāvātie priekšlikumi un veikti secinājumi par labāko problēmas risinājuma variantu. Tehnoloģiskajā daļā analizēta telefona zvanu uzskaites un analīzes programma „PCA”. Šajā nodaļā sagatavots programmas apraksts, analizēti iegūtie dati, kalkulētas telefonsarunu izmaksas. Tehnoloģiskās daļas nobeigumā izvirzīti priekšlikumi programmas darbības uzlabošanai. Dabas un darba aizsardzības daļā analizēti darba vides riski, piedāvāti risinājumi risku samazināšanai, aprēķinātas piedāvāto risinājumu izmaksas. Aplūkoti dabas risku veidi un uzņēmumā veiktie pasākumi risku samazināšanai. Darba nobeigumā autore izdarījusi secinājumus un piedāvā priekšlikumus, pamatojoties uz pamatdaļās apkopoto un sagatavoto informāciju. Grafiskajā daļā ir ilustrēti 12 materiāli, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Darbs sastāv no 66 lappusēm, 22 attēliem, 18 tabulām, 9 formulām un 8 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 28 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Darba efektivitātes paaugstināšana pakalpojuma uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of the operational efficiency in a service company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 10:42:01