Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmas ekonomiskais aspekts"
Nosaukums angļu valodā "Economic aspects of Latvian social security system "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Lienes Naretjas Bakalaura darba temats ir Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmas ekonomiskais aspekts. Bakalaura darba mērėis ir identificēt principus pamatojoties uz kādiem darbojas sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā, kā arī detalizētāk izpētīt privāto pensiju fondu darbību un to ietekmi uz iedzīvotāju labklājības līmeni un pensijas sistēmu kopumā. Par pētījuma objektu izvēlēta privāto pensijas fondu iekĜaušanās sociālās apdrošināšanas sistēmas darbībā Latvijā. Sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības būtības, principu un trūkumu izpētei darbā izmantoti atbilstošo dokumentu, normatīvo aktu, atskaišu un publikāciju analīze, kā arī pētīti statistikas dati un izmantoti jau iepriekš veiktie pētījumi. Darbs sastāv no divām daĜām. Pirmajā daĜā apskatīti jautājumi par Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas būtību, likumdošanu un finansēšanas kārtību, kā arī sociālās apdrošināšanas veidi. Papildus padziĜināti pētīti privātie pensijas fondi un to darbības ietekme uz kopējo pensijas sistēmu Latvijā. Otrajā daĜā veikta privāto pensijas fondu dalībnieku ienākumu līmeĦa izmaiĦu analīze atkarībā no veiktajām iemaksām privātajos pensijas fondos, kā arī prognozēts iespējamo uzkrājumu pieaugums privātajos pensijas fondos – „optimistiskais” un „pesimistiskais” variants. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuses, tās satur 13 tabulas un 10 attēlus. Darba uzrakstīšanai izmantoti 46 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi privāto pensijas fondu iekļaušanās sociālās apdrošināšanas sistēmas darbībā Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā the private pension funds into the social security
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 16:50:01