Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmas ekonomiskais aspekts"
Title in English "Economic aspects of Latvian social security system "
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. I.Voronova
Reviewer Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Abstract Lienes Naretjas Bakalaura darba temats ir Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmas ekonomiskais aspekts. Bakalaura darba mērėis ir identificēt principus pamatojoties uz kādiem darbojas sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā, kā arī detalizētāk izpētīt privāto pensiju fondu darbību un to ietekmi uz iedzīvotāju labklājības līmeni un pensijas sistēmu kopumā. Par pētījuma objektu izvēlēta privāto pensijas fondu iekĜaušanās sociālās apdrošināšanas sistēmas darbībā Latvijā. Sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības būtības, principu un trūkumu izpētei darbā izmantoti atbilstošo dokumentu, normatīvo aktu, atskaišu un publikāciju analīze, kā arī pētīti statistikas dati un izmantoti jau iepriekš veiktie pētījumi. Darbs sastāv no divām daĜām. Pirmajā daĜā apskatīti jautājumi par Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas būtību, likumdošanu un finansēšanas kārtību, kā arī sociālās apdrošināšanas veidi. Papildus padziĜināti pētīti privātie pensijas fondi un to darbības ietekme uz kopējo pensijas sistēmu Latvijā. Otrajā daĜā veikta privāto pensijas fondu dalībnieku ienākumu līmeĦa izmaiĦu analīze atkarībā no veiktajām iemaksām privātajos pensijas fondos, kā arī prognozēts iespējamo uzkrājumu pieaugums privātajos pensijas fondos – „optimistiskais” un „pesimistiskais” variants. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuses, tās satur 13 tabulas un 10 attēlus. Darba uzrakstīšanai izmantoti 46 literatūras avoti.
Keywords privāto pensijas fondu iekļaušanās sociālās apdrošināšanas sistēmas darbībā Latvijā
Keywords in English the private pension funds into the social security
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 16:50:01