Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes sistēmas izstrāde nevalstiskajā organizācijā "AIESEC Rīga"
Nosaukums angļu valodā "Development of Quality Management System in the Non-Governmental Organization "AISEC Riga"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc. profesore Inga Lapiņa
Recenzents Mg.oec Guna Eglīte
Anotācija Timma Z. Kvalitātes sistēmas izstrāde nevalstiskajā organizācijā AIESEC Rīga: Maģistra darbs / Z.Timma, I.Lapiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo strudiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 87 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu un 39 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir sakārtot nevalstiskās organizācijas AIESEC Rīga iekšējo vidi, izstrādājot kvalitātes vadības sistēmu, kas pilnveidotu organizācijas darbības procesus, tādējādi padarot to stabilāku un nostiprinot attiecības ar klientiem. Pirmajā darba daļā teorētiski aprakstīta kvalitātes vadības sistēmas izstrāde dažādu autoru skatījumā, kvalitātes vadības sistēmas izstrādes standartizētā pieeja un kvalitātes balvas un izcilības modeļi kvalitātes vadībā. Otrajā darba daļā analizēta AIESEC Rīga darbība, organizācijas iekšējā un ārējā vide, kā arī veikts AIESEC Rīga pašvērtējums un salīdzinājums ar citām AIESEC pārstāvniecībām. Trešajā darba daļā piedāvāti risinājumi pastāvošajām problēmām organizācijā. Formulēta organizācijas politika, izstrādāts optimālāks organizatoriskās struktūras modelis un izstrādāts strukturēts projektu iedalījums un to apraksts. Uzlabojumu priekšlikumu izstrādē vērā ņemti ISO 9000 principi. Maģistra darba nobeigumā apkopoti pētījuma laikā gūtie nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, kvalitātes sistēmas izstrāde, ISO 9000 principi, nevalstiskā organizācija, AIESEC
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, principles of ISO 9000, non-governmental organization, AIESEC
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2013 22:27:25