Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes sistēmas izstrāde nevalstiskajā organizācijā "AIESEC Rīga"
Title in English "Development of Quality Management System in the Non-Governmental Organization "AISEC Riga"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,asoc. profesore Inga Lapiņa
Reviewer Mg.oec Guna Eglīte
Abstract Timma Z. Kvalitātes sistēmas izstrāde nevalstiskajā organizācijā AIESEC Rīga: Maģistra darbs / Z.Timma, I.Lapiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo strudiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 87 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu un 39 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir sakārtot nevalstiskās organizācijas AIESEC Rīga iekšējo vidi, izstrādājot kvalitātes vadības sistēmu, kas pilnveidotu organizācijas darbības procesus, tādējādi padarot to stabilāku un nostiprinot attiecības ar klientiem. Pirmajā darba daļā teorētiski aprakstīta kvalitātes vadības sistēmas izstrāde dažādu autoru skatījumā, kvalitātes vadības sistēmas izstrādes standartizētā pieeja un kvalitātes balvas un izcilības modeļi kvalitātes vadībā. Otrajā darba daļā analizēta AIESEC Rīga darbība, organizācijas iekšējā un ārējā vide, kā arī veikts AIESEC Rīga pašvērtējums un salīdzinājums ar citām AIESEC pārstāvniecībām. Trešajā darba daļā piedāvāti risinājumi pastāvošajām problēmām organizācijā. Formulēta organizācijas politika, izstrādāts optimālāks organizatoriskās struktūras modelis un izstrādāts strukturēts projektu iedalījums un to apraksts. Uzlabojumu priekšlikumu izstrādē vērā ņemti ISO 9000 principi. Maģistra darba nobeigumā apkopoti pētījuma laikā gūtie nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi.
Keywords Kvalitātes vadība, kvalitātes sistēmas izstrāde, ISO 9000 principi, nevalstiskā organizācija, AIESEC
Keywords in English Quality management system, principles of ISO 9000, non-governmental organization, AIESEC
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.06.2013 22:27:25