Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Prioritātes „Policentriska attīstība” ietekme uz pilsētvidi Latvijā "
Nosaukums angļu valodā "Impact of the priority "polycentric development" on the urban environment in Latvia "
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., dipl. oec., lekt. U. Kamols
Recenzents Dr. oec., doc. I. Judrupa
Anotācija Maģistra darba „Prioritātes „Policentriksa attīstība” ietekme uz pilsētvidi Latvijā” autors ir Gunita Osīte, zinātniskais vadītājs Mg.oec. Uldis Kamols. Pētījuma mērķis ir izvērtēt prioritātes „Policentriska attīstība” finanšu instrumenta ietekmi uz pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstību. Latvijā pilsētās dzīvo lielākā daļa valsts iedzīvotāju. Ņemot vērā to, ka galvenās ekonomiskās un sociālās aktivitātes koncentrējas galvaspilsētā Rīgā un tās reģionā, Latvijas attīstība tiek raksturota kā monocentriska. Izteiktas ir sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības starp Rīgu un pārējām valsts teritorijām, tās turpina pieaug, tādējādi saglabājot iedalījumu – centrs un perifērija. Lai arī vienmērīgi izvietotais pilsētu tīkls Latvijā ir labvēlīgs policentriskai un līdzsvarotai valsts attīstībai, virzību uz policentrisku attīstību kavē nepietiekama attīstība pilsētās un vājā saikne ar apkārtējām teritorijām. Līdz ar to ir nepieciešamas investīcijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pilsētvides kvalitātes attīstībā un konkurētspējas paaugstināšanā, lai veicinātu līdzsvarotu reģionālo attīstību visā valstī kopumā. Eiropas struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā Latvijā ir noteikts Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinasējums prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros, kas ir vērsts uz pilsētvides un pilsētreģionu infrastruktūras sakārtošanu, veicinot pilsētu kā attīstības centru konkurētspējas celšanos, kā arī funkcionālo saišu veidošanos un mijiedarbību ar pieguļošajām lauku teritorijām, tādējādi stiprinot pilsētu kā reģionu attīstības dzinējspēku lomu un veicinot valsts policentrisku attīstību. Prioritātes ietvaros tiek atbalstīti ieguldījumi pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas paaugstināšanā, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībā atbilstoši pašvaldību attīstības programmām. Pētījumā veikta prioritātes ietvaros īstenoto projektu apzināšana un noteikta to ietekme uz pilsētvides attīstību Latvijā. Maģistra darba apjoms ir 81 lpp., tajā ir 21 attēli, 8 tabulas un darba izstrādei izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Prioritātes „Policentriksa attīstība” ietekme uz pilsētvidi Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of the priority „Polycentric development” on the urban environment in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 14:35:29