Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Prioritātes „Policentriska attīstība” ietekme uz pilsētvidi Latvijā "
Title in English "Impact of the priority "polycentric development" on the urban environment in Latvia "
Department
Scientific advisor Mg. oec., dipl. oec., lekt. U. Kamols
Reviewer Dr. oec., doc. I. Judrupa
Abstract Maģistra darba „Prioritātes „Policentriksa attīstība” ietekme uz pilsētvidi Latvijā” autors ir Gunita Osīte, zinātniskais vadītājs Mg.oec. Uldis Kamols. Pētījuma mērķis ir izvērtēt prioritātes „Policentriska attīstība” finanšu instrumenta ietekmi uz pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstību. Latvijā pilsētās dzīvo lielākā daļa valsts iedzīvotāju. Ņemot vērā to, ka galvenās ekonomiskās un sociālās aktivitātes koncentrējas galvaspilsētā Rīgā un tās reģionā, Latvijas attīstība tiek raksturota kā monocentriska. Izteiktas ir sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības starp Rīgu un pārējām valsts teritorijām, tās turpina pieaug, tādējādi saglabājot iedalījumu – centrs un perifērija. Lai arī vienmērīgi izvietotais pilsētu tīkls Latvijā ir labvēlīgs policentriskai un līdzsvarotai valsts attīstībai, virzību uz policentrisku attīstību kavē nepietiekama attīstība pilsētās un vājā saikne ar apkārtējām teritorijām. Līdz ar to ir nepieciešamas investīcijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pilsētvides kvalitātes attīstībā un konkurētspējas paaugstināšanā, lai veicinātu līdzsvarotu reģionālo attīstību visā valstī kopumā. Eiropas struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā Latvijā ir noteikts Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinasējums prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros, kas ir vērsts uz pilsētvides un pilsētreģionu infrastruktūras sakārtošanu, veicinot pilsētu kā attīstības centru konkurētspējas celšanos, kā arī funkcionālo saišu veidošanos un mijiedarbību ar pieguļošajām lauku teritorijām, tādējādi stiprinot pilsētu kā reģionu attīstības dzinējspēku lomu un veicinot valsts policentrisku attīstību. Prioritātes ietvaros tiek atbalstīti ieguldījumi pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas paaugstināšanā, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībā atbilstoši pašvaldību attīstības programmām. Pētījumā veikta prioritātes ietvaros īstenoto projektu apzināšana un noteikta to ietekme uz pilsētvides attīstību Latvijā. Maģistra darba apjoms ir 81 lpp., tajā ir 21 attēli, 8 tabulas un darba izstrādei izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Prioritātes „Policentriksa attīstība” ietekme uz pilsētvidi Latvijā
Keywords in English Impact of the priority „Polycentric development” on the urban environment in Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 14:35:29