Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Dokumentu un pierakstu pārvaldības pilnveide "DHL Latvia" SIA"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Documents and Records Management in the "DHL Latvia" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Sandra Tolstova
Recenzents Mg.oec. Guna Eglīte
Anotācija Reinalde L. Dokumentu un pierakstu pārvaldības pilnveide DHL Latvia SIA: Bakalaura darbs / L.Reinalde, S.Tolstova. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 74 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 latviešu, 34 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir veikt uzņēmuma DHL Latvia biznesa vienības DHL Express dokumentu un pierakstu pārvaldības analīzi un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir apzināta integrētās vadības sistēmas dokumentācija un tās vadības principi, dokumentu un pierakstu pārvaldības sistēmas, kā arī dokumentu un pierakstu pārvaldības novērtēšanai pielietojamās metodes un instrumenti. Otrajā darba daļā tiek veikts biznesa vienības DHL Express dokumentu un pierakstu pārvaldības novērtējums, veicot procesu analīzi un darbinieku aptauju, un īstenojot iekšējo auditu atbilstoši standartu ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 prasībām. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem tiek noteiktas vairākas problēmas un identificēti to rašanās cēloņi. Trešajā darba daļā aplūkotas dokumentu un pierakstu pārvaldības pilnveides risinājumu alternatīvas un izvēlēts piemērotākais variants biznesa vienībai DHL Express, kā arī veikta šī risinājuma izmaksu analīze, un izstrādāts modelis pārvaldības nepārtrauktai pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi galveno problēmu cēloņu novēršana dokumentu un pierakstu pārvaldībā veicina izvairīšanos no neatbilstībām auditu laikā, kā arī pozitīvi ietekmē uzņēmuma naudas resursu izlietojumu un darbinieku laika patēriņu.
Atslēgas vārdi Dokumentu un pierakstu pārvaldība, dokumentu un pierakstu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Documents and records management, control of documents and records
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 17:00:58