Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Valsts loma Latvijas konkurētspējas veicināšanā "
Nosaukums angļu valodā "The role of government in promoting the competitiveness of Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., doc. I. I. Judrupa
Recenzents Dr. oec., asoc.prof. T. Survilo
Anotācija Maģistra darba tēma ir: "Valsts loma Latvijas konkurētspējas veicināšanā". Darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Darba mērķis ir pamatojoties uz analīzes datiem izvērtēt Latvijas valsts nozīmīgumu konkurētspējas veicināšanā. Lai to sasniegtu, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt teorētiskās informācijas avotu bāzi par konkurētspēju jēdziena definējumu; pamatojoties uz teorētiskās informācijas avotu bāzi sniegt valsts konkurētspējas jēdziena definējumu; raksturot Latvijas valsts ekonomiskās politikas veidus un instrumentus; veikt Latvijas makroekonomisko un tautsaimniecības rādītāju analīzi, pamatojoties uz veikto analīzi, izstrādāt iespējamos problēmu risinājumus Latvijas konkurētspējas veicināšanā. Maģistra darba pirmajā nodaļā apkopota teorētiskā informācija par konkurētspējas jēdziena formulēju un valsts konkurētspējas faktoriem un veidiem, valsts pārvaldes ekonomiskās politikas veidi, valsts pārvaldes instrumentiem Latvijā. Otrajā daļā veikta analīze par Latvijas kopējo ekonomiskās attīstības līmeni, tautsaimniecības izaugsmi, kas raksturo valsts konkurētspējas ekonomikas stāvokli un tās ekonomiskās attīstības perspektīvas. Pētījuma periods ir no 2007.gada līdz 2011.gadam faktiskās situācijas analīze. Trešajā daļā veikta analītiskā un statistiskā analīze par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas fiskālas politikas rādītājiem, kur ir ietverta budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika, kā arī budžeta un nodokļu svarīgums valsts ekonomikā. Autore, izmantojot loģiskās struktūras metodi izstrādā plānu valsts konkurētspējas veicināšanai. Darba noslēgumā izteikti secinājumi par valsts lomu konkurētspējas veicināšanā un sniegti iespējamie risinājumi valsts instrumentu pielietošanai lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību. Lai izpētītu Valsts lomu Latvijas konkurētspējas veicināšanā, darbā tika izmantotas sekojošas pētījumu metodes: teorētiskās informācijas analīze, statistikas analīze, izmantojot salīdzināšanas un dažādas matemātiskās un statistiskās metodes - dinamikas rindas, datu aproksimācija, rezultātā iegūtās informācijas analīze. Darba kopējais apjoms ir 101 lappuses, 37 tabulas, 11 attēli. Literatūras un avotu saraksts sastāv no 55 ieraksta.
Atslēgas vārdi Valsts konkurētspēja, fiskālā politika, budžeta politika, nodokļu politika, ārējā tirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā National competitiveness, tax policy, budgetary policy, tax policy, foreign trade
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 23:46:19