Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Valsts loma Latvijas konkurētspējas veicināšanā "
Title in English "The role of government in promoting the competitiveness of Latvia"
Department
Scientific advisor Dr. oec., doc. I. I. Judrupa
Reviewer Dr. oec., asoc.prof. T. Survilo
Abstract Maģistra darba tēma ir: "Valsts loma Latvijas konkurētspējas veicināšanā". Darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Darba mērķis ir pamatojoties uz analīzes datiem izvērtēt Latvijas valsts nozīmīgumu konkurētspējas veicināšanā. Lai to sasniegtu, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt teorētiskās informācijas avotu bāzi par konkurētspēju jēdziena definējumu; pamatojoties uz teorētiskās informācijas avotu bāzi sniegt valsts konkurētspējas jēdziena definējumu; raksturot Latvijas valsts ekonomiskās politikas veidus un instrumentus; veikt Latvijas makroekonomisko un tautsaimniecības rādītāju analīzi, pamatojoties uz veikto analīzi, izstrādāt iespējamos problēmu risinājumus Latvijas konkurētspējas veicināšanā. Maģistra darba pirmajā nodaļā apkopota teorētiskā informācija par konkurētspējas jēdziena formulēju un valsts konkurētspējas faktoriem un veidiem, valsts pārvaldes ekonomiskās politikas veidi, valsts pārvaldes instrumentiem Latvijā. Otrajā daļā veikta analīze par Latvijas kopējo ekonomiskās attīstības līmeni, tautsaimniecības izaugsmi, kas raksturo valsts konkurētspējas ekonomikas stāvokli un tās ekonomiskās attīstības perspektīvas. Pētījuma periods ir no 2007.gada līdz 2011.gadam faktiskās situācijas analīze. Trešajā daļā veikta analītiskā un statistiskā analīze par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas fiskālas politikas rādītājiem, kur ir ietverta budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika, kā arī budžeta un nodokļu svarīgums valsts ekonomikā. Autore, izmantojot loģiskās struktūras metodi izstrādā plānu valsts konkurētspējas veicināšanai. Darba noslēgumā izteikti secinājumi par valsts lomu konkurētspējas veicināšanā un sniegti iespējamie risinājumi valsts instrumentu pielietošanai lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību. Lai izpētītu Valsts lomu Latvijas konkurētspējas veicināšanā, darbā tika izmantotas sekojošas pētījumu metodes: teorētiskās informācijas analīze, statistikas analīze, izmantojot salīdzināšanas un dažādas matemātiskās un statistiskās metodes - dinamikas rindas, datu aproksimācija, rezultātā iegūtās informācijas analīze. Darba kopējais apjoms ir 101 lappuses, 37 tabulas, 11 attēli. Literatūras un avotu saraksts sastāv no 55 ieraksta.
Keywords Valsts konkurētspēja, fiskālā politika, budžeta politika, nodokļu politika, ārējā tirdzniecība
Keywords in English National competitiveness, tax policy, budgetary policy, tax policy, foreign trade
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 23:46:19