Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženierkomunikāciju uzturēšanas ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā The economic rationale behind the maintenance of utilities of an apartment building
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs YIT Tehsistem SIA, Tehniskās daļas vadītājs Guntis Birkmanis
Recenzents Mg.oec., asistente Iveta Stāmure
Anotācija Diplomprojekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženierkomunikāciju uzturēšanas ekonomiskais pamatojums" mērķis ir veikt tipveida dzīvojamam fondam raksturīgāko inženiertehnisko sistēmu uzturēšanas procesa teorētisko un praktisko analīzi. Diplomprojekta sastāvā ietilpst projekta un grafiskā daļas. Projekta daļu veido četras sadaļas, kas ir: 1. analītiskā daļa; 2. projekta aprēķinu daļa; 3. tehnoloģiskā daļa; 4. darba un dabas aizsardzības daļa. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir apkopoti spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasības, kas nosaka dzīvojamās ēkas inženierkomunikāciju tehnisko apkopju un remontdarbu nepieciešamību, kā arī reglamentē to veikšanas periodiskumu, apjomu un organizēšanas pamatprincipus. Projekta aprēķinu daļas izstrādāšanas gaitā veikta konkrētas daudzdzīvokļu ēkas vizuālā apsekošana, nosakot ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmu, kā arī elektroinstalācijas tehnisko stāvokli un to darbību negatīvi ietekmējošos faktorus. Veikta minēto sistēmu ekspluatācijai izlietoto līdzekļu analīze un piedāvāti to optimizēšanas risinājumi. Nobeigumā apkopoti neatliekamo un ieteicamo remontdarbu pārskati un to izcenojumi, kā arī aprakstīta to ietekme uz kopējo ēkas stāvokli. Tehnoloģiskajā daļā ietverta tehniskā informācija par 1945.-1991.gados uzcelto mājokļu inženiertehniskā aprīkojuma galvenajiem elementiem, to nozīmi un darbības pamatprincipiem. Darba aizsardzības daļā ietverta informācija par darba aizsardzības sistēmas tiesisko regulējumu, kā arī statistiskie dati par nelaimes gadījumiem darbā, to cēloņiem un sekām. Dabas aizsardzības daļa sevī ietver datus par videi kaitīgāko ķīmisko savienojumu emisijām, to avotiem un ietekmi uz apkārtējo vidi. Aplūkoti tehniskie risinājumi situācijas uzlabošanai. Grafiskā daļa papildina darba tekstuālo daļu un atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos rezultātus. Diplomprojekta nobeigumā iekļauti svarīgākie secinājumi un priekšlikumi. Projekta daļas apjoms sastāda 85 lpp., ieskaitot 16 attēlus, 12 tabulas un 2 formulas. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu mājas, inženierkomunikācijas, uzturēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Apartment buildings, utilities, maintenance.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 23:35:55