Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženierkomunikāciju uzturēšanas ekonomiskais pamatojums
Title in English The economic rationale behind the maintenance of utilities of an apartment building
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor YIT Tehsistem SIA, Tehniskās daļas vadītājs Guntis Birkmanis
Reviewer Mg.oec., asistente Iveta Stāmure
Abstract Diplomprojekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženierkomunikāciju uzturēšanas ekonomiskais pamatojums" mērķis ir veikt tipveida dzīvojamam fondam raksturīgāko inženiertehnisko sistēmu uzturēšanas procesa teorētisko un praktisko analīzi. Diplomprojekta sastāvā ietilpst projekta un grafiskā daļas. Projekta daļu veido četras sadaļas, kas ir: 1. analītiskā daļa; 2. projekta aprēķinu daļa; 3. tehnoloģiskā daļa; 4. darba un dabas aizsardzības daļa. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir apkopoti spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasības, kas nosaka dzīvojamās ēkas inženierkomunikāciju tehnisko apkopju un remontdarbu nepieciešamību, kā arī reglamentē to veikšanas periodiskumu, apjomu un organizēšanas pamatprincipus. Projekta aprēķinu daļas izstrādāšanas gaitā veikta konkrētas daudzdzīvokļu ēkas vizuālā apsekošana, nosakot ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmu, kā arī elektroinstalācijas tehnisko stāvokli un to darbību negatīvi ietekmējošos faktorus. Veikta minēto sistēmu ekspluatācijai izlietoto līdzekļu analīze un piedāvāti to optimizēšanas risinājumi. Nobeigumā apkopoti neatliekamo un ieteicamo remontdarbu pārskati un to izcenojumi, kā arī aprakstīta to ietekme uz kopējo ēkas stāvokli. Tehnoloģiskajā daļā ietverta tehniskā informācija par 1945.-1991.gados uzcelto mājokļu inženiertehniskā aprīkojuma galvenajiem elementiem, to nozīmi un darbības pamatprincipiem. Darba aizsardzības daļā ietverta informācija par darba aizsardzības sistēmas tiesisko regulējumu, kā arī statistiskie dati par nelaimes gadījumiem darbā, to cēloņiem un sekām. Dabas aizsardzības daļa sevī ietver datus par videi kaitīgāko ķīmisko savienojumu emisijām, to avotiem un ietekmi uz apkārtējo vidi. Aplūkoti tehniskie risinājumi situācijas uzlabošanai. Grafiskā daļa papildina darba tekstuālo daļu un atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos rezultātus. Diplomprojekta nobeigumā iekļauti svarīgākie secinājumi un priekšlikumi. Projekta daļas apjoms sastāda 85 lpp., ieskaitot 16 attēlus, 12 tabulas un 2 formulas. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp.
Keywords Daudzdzīvokļu mājas, inženierkomunikācijas, uzturēšana.
Keywords in English Apartment buildings, utilities, maintenance.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 23:35:55