Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Latvijas valsts ārējā tirdzniecība periodā pēc 2004.gada”
Nosaukums angļu valodā „Foreign trade of Latvia during the period after 2004"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Mg.oec. A.Mihņenoka
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Tatjana Začinska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. J.Saulītis Bakalaura darba temats: Latvijas valsts ārējā tirdzniecība periodā pēc 2004.gada Bakalaura darba apjoms: 56. lpp, 9. tab., 18. att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: mācību literatūra, likumdošanas akti, interneta publicētie materiāli, Latvijas Statistikas Pārvaldes un Latvijas Bankas datu bāzes, periodiska prese. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā izanalizēta tirdzniecības teoriju attīstība, Latvijas valsts tirdzniecības politika. Izpētītā Latvijas valsts ārēja tirdzniecība perioda pēc 2004. gada pēc apjomiem, dinamikas, struktūras. Izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi ārējas tirdzniecības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Začinska T. Latvijas valsts ārēja tirdzniecība perioda pēc 2004. gada: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Saulitis J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. -56 lpp.
Atslēgas vārdi ārējā tirdzniecība,imports,exports,apjomi,dinamika,struktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign trade,import,export,volumes,dynamics,struсture
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 15:07:54