Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Nodarbinātības nozīme Ogres novada ilgtspējīgā attīstībā”
Nosaukums angļu valodā "Role of employment promoting sustainable development of the Ogre region"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. docente I. Judrupa
Recenzents Dr.oec., profesors J.Saulītis
Anotācija Maģistra darba autore: Aelita Laganovska Maģistra darba vadītājs:, Dr. oec. Ilze Judrupa Maģistra darba temats: „Nodarbinātības nozīme Ogres ilgtspējīgas attīstības veicināšanā”. Maģistra darba apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 30 attēli un 6 formulas; darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 37 literatūras avoti, tai skaitā LR normatīvie akti, VRAA un Ekonomikas ministrijas publicētie dokumenti, CSP un PLMP pārskati; reģiona attīstības un plānošanas dokumenti. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba teorētiskajā daļā veikta nodarbinātības jēdziena izskaidrošana, nodarbinātības pamatrādītāju un tās nozīmes analīze, sniegts ilgtspējīgas attīstības koncepcijas un dimensiju raksturojums, kā arī veikta dzīves kvalitātes indeksa un teritoriālās attīstības indeksa aprēķina metodikas analīze. Analītiskajā daļā sniegts Ogres novada vispārīgs raksturojums nodarbinātības aspektā un nodarbinātības raksturojošo rādītāju un tendenču salīdzinājums ar Tukuma novadu, identificētas ar Teritoriālās attīstības indeksa (TAI) izmantošanu saistītās problēmas. Praktiskajā daļā veikts nodarbinātības rādītāju ietekmes izvērtējums uz teritoriālās attīstības indeksu un atklātas nepilnības. Veikta nodarbinātības savstarpējā saistība ar citiem ilgtspējīgu attīstību raksturojošiem rādītājiem. Analīzes rezultātā izdarīti secinājumi un izstrādāti rādītāju un to atspoguļošanas pilnveides priekšlikumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Laganovska, A. Nodarbinātības nozīme Ogres ilgtspējīgas attīstības veicināšanā: Maģistra darbs/ Vadītāja: Dr. eoc. Judrupa I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. –76 lpp.
Atslēgas vārdi Laganovska Aelita maģistra darbs pilsētekonomika nodarbinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā Laganovska Aelita master thesis employment role
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 00:32:32