Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Nodarbinātības nozīme Ogres novada ilgtspējīgā attīstībā”
Title in English "Role of employment promoting sustainable development of the Ogre region"
Department
Scientific advisor Dr.oec. docente I. Judrupa
Reviewer Dr.oec., profesors J.Saulītis
Abstract Maģistra darba autore: Aelita Laganovska Maģistra darba vadītājs:, Dr. oec. Ilze Judrupa Maģistra darba temats: „Nodarbinātības nozīme Ogres ilgtspējīgas attīstības veicināšanā”. Maģistra darba apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 30 attēli un 6 formulas; darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 37 literatūras avoti, tai skaitā LR normatīvie akti, VRAA un Ekonomikas ministrijas publicētie dokumenti, CSP un PLMP pārskati; reģiona attīstības un plānošanas dokumenti. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba teorētiskajā daļā veikta nodarbinātības jēdziena izskaidrošana, nodarbinātības pamatrādītāju un tās nozīmes analīze, sniegts ilgtspējīgas attīstības koncepcijas un dimensiju raksturojums, kā arī veikta dzīves kvalitātes indeksa un teritoriālās attīstības indeksa aprēķina metodikas analīze. Analītiskajā daļā sniegts Ogres novada vispārīgs raksturojums nodarbinātības aspektā un nodarbinātības raksturojošo rādītāju un tendenču salīdzinājums ar Tukuma novadu, identificētas ar Teritoriālās attīstības indeksa (TAI) izmantošanu saistītās problēmas. Praktiskajā daļā veikts nodarbinātības rādītāju ietekmes izvērtējums uz teritoriālās attīstības indeksu un atklātas nepilnības. Veikta nodarbinātības savstarpējā saistība ar citiem ilgtspējīgu attīstību raksturojošiem rādītājiem. Analīzes rezultātā izdarīti secinājumi un izstrādāti rādītāju un to atspoguļošanas pilnveides priekšlikumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Laganovska, A. Nodarbinātības nozīme Ogres ilgtspējīgas attīstības veicināšanā: Maģistra darbs/ Vadītāja: Dr. eoc. Judrupa I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. –76 lpp.
Keywords Laganovska Aelita maģistra darbs pilsētekonomika nodarbinātība
Keywords in English Laganovska Aelita master thesis employment role
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 00:32:32