Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Transportbūvju projektu organizēšanas un realizēšanas resursu analīze Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Resource Analysis of Organization and Realization of Transportation Engineering Projects in Latvia”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Dr.cs.ing. J.Vārna
Recenzents lekt. B.Jeļisejevs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir veikt transportbūvju projektu organizēšanas un realizēšanas resursu analīzi kontekstā ar kopējām ekonomiskās attīstības likumsakarībām Latvijā. Darba uzdevumi ir veikt transportbūvēm saistošās likumdošanas, autoceļu stāvokļa, finansēšanas, publisko iepirkumu, vietējo minerālmateriālu izmantošanas iespēju izpēti un sniegt priekšlikumus to izmantošanas pilnveidošanai. Darbs sakārtots piecās nodaļās atbilstoši darba uzdevumiem. Katrā nodaļā ir sava pētījuma sadaļa, secinājumi un priekšlikumi. Pirmajā nodaļā autors apskata esošo transportbūvēm saistošo likumdošanu, analizē faktorus, kas nosaka jauna Būvniecības likuma nepieciešamību un dod ieskatu jaunā likumprojekta apspriešanā. Otrajā nodaļā ir raksturots Latvijas autoceļu tīkls un tā vieta starptautiskajā transporta sistēmā. Lai novērtētu autoceļu tehnisko stāvokli, apskatīts autoceļu nolietošanās cikls un dotas stāvokļa novērtēšanas definīcijas. Izmantojot informācijas avotos publicētos datus, autors analizējis Latvijas autoceļu stāvokli. Lai realizētu otrajā nodaļā izteiktos priekšlikumus, trešajā nodaļā autors analizē transportbūvju finansējumu vēsturiski, pamato jauna finansējuma modeļa nepieciešamību, izskata finanšu prognozes līdz 2020. gadam un iesaka finansējuma modeļa variantu. Ceturtajā nodaļā autors analizē publisko iepirkumu situāciju kā vienu no transportbūvju projektu organizēšanas un realizēšanas etapiem. Apskatot iepirkumu procedūru problēmas, autors dod risinājumu variantus. Lai noskaidrotu situāciju praktiskajā dzīvē, veikta aptauja, kas apstiprina aprakstīto problēmu esamību. Piektajā nodaļā autors raksturo Latvijā pieejamo un transportbūvēs izmantojamo minerālmateriālu resursus, secina, ka šai jomā pastāv neizpētītas un neapgūtas resursu rezerves un analizē priekšnoteikumus situācijas uzlabošanai. Darba noslēguma daļā ir formulēti kopēji secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts 115 lapaspusēs, ilustrēts ar 30 attēliem un 14 tabulām. Izmantoti 42 informācijas avoti. Pievienoti 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Transportbūvju projektu organizēšanas un realizēšanas resursu analīze Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Resource Analysis of Organization and Realization of Transportation Engineering Projects in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 22:04:51