Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pierādījumi un to loma administratīvo pārkāpumu lietās muitas jomā”
Nosaukums angļu valodā “Admissibility of Evidence in Cases of Administrative Violations in Customs ”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarbs Pierādījumi un to loma administratīvo pārkāpumu lietās ir par muitas noteikumu administratīvo pārkāpumu sastāvu pierādīšanu un pierādīšanā izmantojamiem līdzekļiem. Administratīvā pārkāpuma process ir tiesību sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Lai pārkāpuma sastāva apstiprinošie pierādījumi būtu ticami un neradītu saprātīgas šaubas, tiesību aktos ir noteikti nosacījumi, kādi ir jāievēro attiecībā uz pārkāpuma pierādīšanu. Diplomdarba mērķis ir izpētīt pierādīšanas procedūru administratīvo pārkāpumu lietās muitas jomā. Lai sasniegtu darba mērķi tiek veikti sekojošie uzdevumi: noteikt administratīvā pārkāpuma procesa vieta kopēja tiesību sistēmā; izpētīt vispārējos lietvedības administratīvā pārkāpuma lietā principus; identificēt muitas noteikumu pārkāpumu sastāvu pazīmes un pierādāmos apstākļu; jāapzin pierādījumu veidi, kādi var tikt izmantoti pārkāpumu sastāvu pierādīšanā; jāidentificē iespējamās problēmas un nepilnības pārkāpumu pierādīšanas procesā. Darba izstrādē tiek izmantota tiesību avotu izpētes metode. Tiek pētīti tiesību avoti muitas tiesību un administratīvo tiesību jomā. Diplomdarba tēma ir izklāstīta četrās daļās, kas ir sadalītas atsevišķās nodaļas un apakšnodaļās. Darba pirmajā daļā tiek veikts neliels ieskats administratīvo tiesību sistēmā, kā arī tiek aprakstīta vispārēja administratīvā pārkāpuma procesa gaita un procedūra. Darba otrajā daļā autors aplūko pierādījumu veidu un to izmantošanas iespējas. Darba trešajā daļā tiek veikta administratīvo pārkāpumu sastāvu analīze muitas jomā, kā arī tiek apskatīti pierādāmie apstākļi un pierādīšanas līdzekļi, ar kuru palīdzību šos sastāvus var pierādīt. Darba ceturtajā daļā autors identificē pārkāpuma sastāva pierādīšanas tiesiskās nepilnības, kas ir noteiktas ar tiesību aktiem. Analizējot nepilnības tiek ņemts vērā spēkā esošs tiesiskais regulējums, kā arī nākotnes tiesiskais regulējums, kas tiek izstrādāts. Diplomdarba noslēgumā autors izdara secinājumus un ierosina priekšlikumus konstatēto nepilnību novēršanai.
Atslēgas vārdi Pierādījumi un to loma administratīvo pārkāpumu lietās muitas jomā
Atslēgas vārdi angļu valodā Admissibility of Evidence in Cases of Administrative Violations in Customs
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 15:52:47