Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pierādījumi un to loma administratīvo pārkāpumu lietās muitas jomā”
Title in English “Admissibility of Evidence in Cases of Administrative Violations in Customs ”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarbs Pierādījumi un to loma administratīvo pārkāpumu lietās ir par muitas noteikumu administratīvo pārkāpumu sastāvu pierādīšanu un pierādīšanā izmantojamiem līdzekļiem. Administratīvā pārkāpuma process ir tiesību sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Lai pārkāpuma sastāva apstiprinošie pierādījumi būtu ticami un neradītu saprātīgas šaubas, tiesību aktos ir noteikti nosacījumi, kādi ir jāievēro attiecībā uz pārkāpuma pierādīšanu. Diplomdarba mērķis ir izpētīt pierādīšanas procedūru administratīvo pārkāpumu lietās muitas jomā. Lai sasniegtu darba mērķi tiek veikti sekojošie uzdevumi: noteikt administratīvā pārkāpuma procesa vieta kopēja tiesību sistēmā; izpētīt vispārējos lietvedības administratīvā pārkāpuma lietā principus; identificēt muitas noteikumu pārkāpumu sastāvu pazīmes un pierādāmos apstākļu; jāapzin pierādījumu veidi, kādi var tikt izmantoti pārkāpumu sastāvu pierādīšanā; jāidentificē iespējamās problēmas un nepilnības pārkāpumu pierādīšanas procesā. Darba izstrādē tiek izmantota tiesību avotu izpētes metode. Tiek pētīti tiesību avoti muitas tiesību un administratīvo tiesību jomā. Diplomdarba tēma ir izklāstīta četrās daļās, kas ir sadalītas atsevišķās nodaļas un apakšnodaļās. Darba pirmajā daļā tiek veikts neliels ieskats administratīvo tiesību sistēmā, kā arī tiek aprakstīta vispārēja administratīvā pārkāpuma procesa gaita un procedūra. Darba otrajā daļā autors aplūko pierādījumu veidu un to izmantošanas iespējas. Darba trešajā daļā tiek veikta administratīvo pārkāpumu sastāvu analīze muitas jomā, kā arī tiek apskatīti pierādāmie apstākļi un pierādīšanas līdzekļi, ar kuru palīdzību šos sastāvus var pierādīt. Darba ceturtajā daļā autors identificē pārkāpuma sastāva pierādīšanas tiesiskās nepilnības, kas ir noteiktas ar tiesību aktiem. Analizējot nepilnības tiek ņemts vērā spēkā esošs tiesiskais regulējums, kā arī nākotnes tiesiskais regulējums, kas tiek izstrādāts. Diplomdarba noslēgumā autors izdara secinājumus un ierosina priekšlikumus konstatēto nepilnību novēršanai.
Keywords Pierādījumi un to loma administratīvo pārkāpumu lietās muitas jomā
Keywords in English Admissibility of Evidence in Cases of Administrative Violations in Customs
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 15:52:47