Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Latvijas energoapgādes sistēmas scenārija ar lielu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru aprites cikla analīze"
Nosaukums angļu valodā "Life Cycle Assessment od Latvian power supply system scenario with large share of renewable energy sources"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs G.Bažbauers
Recenzents
Anotācija Konstantīns Pakula, Latvijas energoapgādes sistēmas scenārija ar lielu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru dzīves cikla analīze Darba mērķis ir veikt Latvijas energoapgādes sistēmas AER scenārija dzīves cikla analīzi, nosakot galvenos ietekmes uz vidi faktorus. Darba uzdevumi: 1. Veikt literatūras izpēti par energoapgādes scenāriju dzīves cikla analīzes esošo pieredzi, īpašu uzmanību pievēršot pētījumiem, kas saistīti ar AER tehnoloģiju izmantošanu energoapgādē. Veikt literatūras izpēti par GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) lietošanu dzīves cikla analīzes veikšanai. 2. Atbilstoši Latvijas energoapgādes sistēmas AER scenārija struktūrai, veikt dzīves cikla analīzi ar modelēšanas programmas GEMIS palīdzību, kā galvenās ietekmes uz vidi kategorijas jeb faktorus ietverot SEG emisijas, vides paskābināšanos izraisošās emisijas, zemes izmantošanu un resursu noplicināšanu. 3. Iegūto dzīves cikla analīzes rezultātu salīdzināt ar scenāriju, kurā ievērojamu īpatsvaru aizņemtu fosilie energoresursi. Darbs sastāv no ievada, divām daļām un sešām apakšnodaļām. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas enerģētikas nozari reglamentējošie normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti, ka arī DCA metodes, kuras ir lietojamās praksē energoapgādes sistēmu procesu ietekmes uz vidi vērtēšanai. Darba otrajā daļā ir izstrādāti trīs Latvijas energoapgādes sistēmas scenāriji. Atbilstoši tiem GEMIS programmrīka vidē tiek izveidoti trīs modeļi. GEMIS aprēķinu rezultāti tālāk tika apkopoti un uz to analīzes bāzes tika izdarīti secinājumi. Darba apjoms: 68 lappuses, 15 tabulas, 31 attēls, darbā ir izmantoti 36 literatūras avoti, t.sk. 17 svešvalodās, darbs satur 7 pielikumus.
Atslēgas vārdi Dzīves cikla analīze; DCA; Latvijas energoapgādes sistēma; atjaunojamie energoresursi; AER
Atslēgas vārdi angļu valodā Life cycle assessment; LCA; Latvian power suply system; renewable energy sources; RES
Valoda lv
Gads 2010
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 16:12:55