Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Latvijas energoapgādes sistēmas scenārija ar lielu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru aprites cikla analīze"
Title in English "Life Cycle Assessment od Latvian power supply system scenario with large share of renewable energy sources"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor G.Bažbauers
Reviewer
Abstract Konstantīns Pakula, Latvijas energoapgādes sistēmas scenārija ar lielu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru dzīves cikla analīze Darba mērķis ir veikt Latvijas energoapgādes sistēmas AER scenārija dzīves cikla analīzi, nosakot galvenos ietekmes uz vidi faktorus. Darba uzdevumi: 1. Veikt literatūras izpēti par energoapgādes scenāriju dzīves cikla analīzes esošo pieredzi, īpašu uzmanību pievēršot pētījumiem, kas saistīti ar AER tehnoloģiju izmantošanu energoapgādē. Veikt literatūras izpēti par GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) lietošanu dzīves cikla analīzes veikšanai. 2. Atbilstoši Latvijas energoapgādes sistēmas AER scenārija struktūrai, veikt dzīves cikla analīzi ar modelēšanas programmas GEMIS palīdzību, kā galvenās ietekmes uz vidi kategorijas jeb faktorus ietverot SEG emisijas, vides paskābināšanos izraisošās emisijas, zemes izmantošanu un resursu noplicināšanu. 3. Iegūto dzīves cikla analīzes rezultātu salīdzināt ar scenāriju, kurā ievērojamu īpatsvaru aizņemtu fosilie energoresursi. Darbs sastāv no ievada, divām daļām un sešām apakšnodaļām. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas enerģētikas nozari reglamentējošie normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti, ka arī DCA metodes, kuras ir lietojamās praksē energoapgādes sistēmu procesu ietekmes uz vidi vērtēšanai. Darba otrajā daļā ir izstrādāti trīs Latvijas energoapgādes sistēmas scenāriji. Atbilstoši tiem GEMIS programmrīka vidē tiek izveidoti trīs modeļi. GEMIS aprēķinu rezultāti tālāk tika apkopoti un uz to analīzes bāzes tika izdarīti secinājumi. Darba apjoms: 68 lappuses, 15 tabulas, 31 attēls, darbā ir izmantoti 36 literatūras avoti, t.sk. 17 svešvalodās, darbs satur 7 pielikumus.
Keywords Dzīves cikla analīze; DCA; Latvijas energoapgādes sistēma; atjaunojamie energoresursi; AER
Keywords in English Life cycle assessment; LCA; Latvian power suply system; renewable energy sources; RES
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 16:12:55