Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu stingo segu projektēšanas metodika un to analīze” („Karjera „Kūmas” pievedceļa izbūve”)
Nosaukums angļu valodā „Rigid Pavements Design Methods and Their Analysis („Construction of the Quarry „Kumas” Access Road”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Zariņš
Recenzents prof. J.Smirnovs
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Autoceļu stingo segu projektēšanas metodika un to analīze (Karjera Kūmas pievedceļa izbūve). Bakalaura darba daļas mērķis ir izanalizēt autoceļu stingo segumu projektēšanas metodiku un pielietot to bakalaura darba inženierprojektā. Par bakalaura darba uzdevumiem tika izvirzīti, pirmkārt, sniegt stingo segu vispārīgo raksturojumu, rast kopīgo un atšķirīgo starp stingajām un nestingajām ceļa segām, uzsvērt to priekšrocības, apkopot trūkumus, kā arī materiālu pielietojumu. Otrkārt, izanalizēt galvenos cementbetona segu tipus un stingo segu praksē visbiežāk pielietoto projektēšanas metodiku. Bakalaura darba daļa ir veidota no četrām nodaļām - vispārīgi par stingajām segām, cementbetona segu īpašības un konstrukcija, cementbetona segu tipi un autoceļu stingo segu projektēšanas metodika. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts karjera Kūmas pievedceļa izbūves tehniskais projekts. Tehniskajā projektā ir paredzēts izbūvēt karjera pievedceļu no asfaltbetona un cementbetona segām. Turklāt, šajā tehniskajā risinājumā tika pielietota bakalaura darba daļā izanalizētā projektēšanas metodika. Tehniskajā projektā kā izejas dati tika izmantoti topogrāfijas dati un ģeotehniskās izpētes dati. Inženierprojekta aprakstošajā daļā ir minēti galvenie projekta rādītāji, esošās situācijas apraksts, projekta koncepcijas izklāsts, plāna un garenprofila informācija, satiksmes organizācija, kā arī ceļa segas konstrukcijas. Inženierprojekta ietvaros darba autors veica fotodokumentācijas fiksāciju. Tika izstrādāta arī būvdarbu tehnoloģiskā daļa. Šajā nodaļā ir sniegta informācija par nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām, darbu izpildi, kā arī kvalitātes novērtējumu. Turklāt, tika veikta segas konstrukcijas aplēse, darba daudzumu saraksts un iespējamās izmaksas sākot no sagatavošanas darbiem, beidzot ar ceļam nepieciešamo aprīkojuma uzstādīšanu. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) saturs: 143 lapas, 21 attēli, 13 tabulas, 2 grafiki, 17 rasējumi un 15 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Stingā sega, betona sega, projektēšanas metodika
Atslēgas vārdi angļu valodā rigid pavement, concrete pavement, design methods
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2013 17:14:41