Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Autoceļu stingo segu projektēšanas metodika un to analīze” („Karjera „Kūmas” pievedceļa izbūve”)
Title in English „Rigid Pavements Design Methods and Their Analysis („Construction of the Quarry „Kumas” Access Road”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. A.Zariņš
Reviewer prof. J.Smirnovs
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Autoceļu stingo segu projektēšanas metodika un to analīze (Karjera Kūmas pievedceļa izbūve). Bakalaura darba daļas mērķis ir izanalizēt autoceļu stingo segumu projektēšanas metodiku un pielietot to bakalaura darba inženierprojektā. Par bakalaura darba uzdevumiem tika izvirzīti, pirmkārt, sniegt stingo segu vispārīgo raksturojumu, rast kopīgo un atšķirīgo starp stingajām un nestingajām ceļa segām, uzsvērt to priekšrocības, apkopot trūkumus, kā arī materiālu pielietojumu. Otrkārt, izanalizēt galvenos cementbetona segu tipus un stingo segu praksē visbiežāk pielietoto projektēšanas metodiku. Bakalaura darba daļa ir veidota no četrām nodaļām - vispārīgi par stingajām segām, cementbetona segu īpašības un konstrukcija, cementbetona segu tipi un autoceļu stingo segu projektēšanas metodika. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts karjera Kūmas pievedceļa izbūves tehniskais projekts. Tehniskajā projektā ir paredzēts izbūvēt karjera pievedceļu no asfaltbetona un cementbetona segām. Turklāt, šajā tehniskajā risinājumā tika pielietota bakalaura darba daļā izanalizētā projektēšanas metodika. Tehniskajā projektā kā izejas dati tika izmantoti topogrāfijas dati un ģeotehniskās izpētes dati. Inženierprojekta aprakstošajā daļā ir minēti galvenie projekta rādītāji, esošās situācijas apraksts, projekta koncepcijas izklāsts, plāna un garenprofila informācija, satiksmes organizācija, kā arī ceļa segas konstrukcijas. Inženierprojekta ietvaros darba autors veica fotodokumentācijas fiksāciju. Tika izstrādāta arī būvdarbu tehnoloģiskā daļa. Šajā nodaļā ir sniegta informācija par nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām, darbu izpildi, kā arī kvalitātes novērtējumu. Turklāt, tika veikta segas konstrukcijas aplēse, darba daudzumu saraksts un iespējamās izmaksas sākot no sagatavošanas darbiem, beidzot ar ceļam nepieciešamo aprīkojuma uzstādīšanu. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) saturs: 143 lapas, 21 attēli, 13 tabulas, 2 grafiki, 17 rasējumi un 15 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Stingā sega, betona sega, projektēšanas metodika
Keywords in English rigid pavement, concrete pavement, design methods
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.01.2013 17:14:41