Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveide un ieviešana SIA „Laflora”"
Nosaukums angļu valodā "Development and Implementation of Efficient Internal Control System in "Laflora" Ltd."
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs MBA A.Balodis
Recenzents MBA M.Millers
Anotācija Lazdiņa I. Efektīvas iekšējās kontroles vides izveide un ieviešana SIA Laflora: Maģistra darbs / I.Lazdiņa, A.Balodis. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. -109.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 109 lpp., tajā iekļauti 26 attēli un 8 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 26 avoti, tai skaitā 7 latviešu un 19 angļu valodā. Darbam nav pievienoti pielikumi. Darba mērķis ir izveidot uzņēmumam SIA Laflora piemērotu integrētu iekšējo kontroļu sistēmu, identificēt uzņēmumam būtiskākās kontroles, kuras tiktu izmantotas uzņēmuma risku vadībā, kā arī veikt šo kontroļu izvērtēšanu uzņēmuma biznesa procesu pilnveidošanas kontekstā. Pirmajā darba daļā autore apskata, kas ir iekšējās kontroles sistēmas un kāda ir to nozīme uzņēmumā. Daļas turpinājumā autore iepazīstina ar galvenajiem literatūrā apskatītajiem analīzes modeļiem- COSO modeli, atšķirību analīzes modeli, risku analīzes matricu un vērtību ķēdes modeli. Pirmās daļas noslēgumā autore, apkopojot aprakstīto informāciju, izvirza darba metodoloģisko plānu. Otrajā darba daļā autore apraksta uzņēmuma procesus, izmantojot aprakstošo un/vai procesu plūsmas metodi, identificē un pamato būtiskākos riskus biznesa procesos. Izmantojot risku analīzes matricu, tiek noteikts risku būtiskums uzņēmumam. Daļas turpinājumā būtiskiem riskiem tiek analizētas šobrīd uzņēmumā pastāvošās funkcionālā līmeņa kontroles, kas šos riskus pārtrauc, pārvieto vai ierobežo, kā arī analizēta pastāvošo kontroļu efektivitāte un tajās pastāvošie trūkumi. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz analītiskajā daļā identificētajiem kontroles aktivitātes trūkumiem uzņēmumam būtiskajos riskos, autore piedāvā ieteikumus kontroles aktivitāšu pilnveidošanai kontekstā ar jau pastāvošajām kontroles aktivitātēm, kas ļautu pastāvošos riskus ierobežot, pārvietot vai novērst un izveidot vienotu iekšējās kontroles sistēmu. Daļas ietvaros katrai no ieteiktajām kontrolēm ir izvērtēti papildu ieguvumi un izmaksas, kā arī veikts izmaksu salīdzinājums kontroles ieviešanas izmaksām ar iespējamām izmaksām, ja risks tiktu pieļauts. Daļas noslēgumā autore izveido kontroles sistēmas ieviešanas grafiku. Uzņēmumā identificētajos primārajos procesos- ieguvē, ražošanā un pārdošanā- un atbalsta procesos- iepirkumos un cilvēkresursu vadībā- šobrīd būtiskākie riski, kā arī palielinātas izmaksas rodas ļoti liela skaita manuālo darbību dēļ, kas ļoti bieži tiek veiktas vairākās reizes dažādos procesos. Autore iesaka šobrīd ārpus esošo darbību integrāciju uzskaites sistēmā un sasaiti ar savstarpēji saistītām izmaksām, dodot iespēju iegūt datus analīzes veikšanai, kā arī automātisko kontroļu ieviešanai. Autore arī secina, ka uzņēmums var samazināt pastāvošos riskus, ierobežojot atkārtojošo darbību veikšanu, kas tika identificētas procesu analīzē. Izstrādāto iekšējās kontroles sistēmu autore iesaka ieviest trīs fāzēs, izlīdzinot resursu noslodzi un finanšu plūsmu. Autores priekšlikums ir iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas laikā veikt darbinieku apmācības un nepieciešamo pārmaiņu skaidrošanu. Papildus, autore arī iesaka veikt funkcionālo auditu, lai novērstu iespējamās neefektivitātes, vai pārslodzes darbinieku pienākumu izmaiņas dēļ. Pēc ieviešanas nozīmīgi ir sekot kontroļu aktivitāšu efektivitātei, tādēļ tiek izvirzīts priekšlikums uzņēmuma vadībai skaidri deleģēt atbildīgo personu. Autore arī iesaka izstrādāt datu analīzes un biznesa inteliģences sistēmu, kas nodrošinātu sistemātisku uzņēmuma darbības izvērtējumu pret tā stratēģiskajiem mērķiem un novērtētu darbības efektivitāti.
Atslēgas vārdi Iekšējās kontroles sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Internal control system
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 17:21:27