Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Tirgzinības plānošana uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Planning of marketing in a company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt.N.Balabka
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Gaļina Abduļina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Tirgzinības plānošana uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: 59 lpp, 10 tab., 12 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Kā pētījuma avoti ir izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, latviešu un ārzemju autoru zinātniskās publikācijas, statistikas dati, kā arī SIA Certa nepublicētā informācija un autores pašas veiktie aprēķini apkopojot un izanalizējot SIA Certa darbību. Kopā ir izmantoti 28 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme. Tas var tikt izmantots SIA Certa darbības attīstībai un uzlabošanai, kā arī būt par pamatu un informācijas avotu citu uzņēmumu tirgzinības analīzei un uzņēmuma attīstības plāna izstrādāšanai un realizēšanai. Bakalaura darbs sastāv no analitiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Pirmajā daļā ir aprakstīta tirgzinības plānošanas būtība, raksturots plānošanas process un to ietekmējošie faktori, kā arī izpētīti tirgzinības plānošanas modeļi. Otrajā daļā ir veikta uzņēmuma SIA Certa analīze, pielietoti tirgzinības plānošanas modeļi un uz tā pamata izstrādāts tirgzinības attīstības rīcības plāns. Nobeigumā ir sniegti secinājumi par darbā aplūkotajām problēmām un doti priekšlikumi tirgzinības plānošanas uzlabošanai, kas pēc autores domām varētu veicināt SIA Certa attīstību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Abduļina G. Tirgzinības plānošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 59 lpp.
Atslēgas vārdi Bakalaura darbs sastāv no analitiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas.
Atslēgas vārdi angļu valodā The bachelor paper has two values: theoretical and practical.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 08:06:46