Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Tirgzinības plānošana uzņēmumā”
Title in English “Planning of marketing in a company”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor lekt. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., lekt.N.Balabka
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Gaļina Abduļina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Tirgzinības plānošana uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: 59 lpp, 10 tab., 12 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Kā pētījuma avoti ir izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, latviešu un ārzemju autoru zinātniskās publikācijas, statistikas dati, kā arī SIA Certa nepublicētā informācija un autores pašas veiktie aprēķini apkopojot un izanalizējot SIA Certa darbību. Kopā ir izmantoti 28 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme. Tas var tikt izmantots SIA Certa darbības attīstībai un uzlabošanai, kā arī būt par pamatu un informācijas avotu citu uzņēmumu tirgzinības analīzei un uzņēmuma attīstības plāna izstrādāšanai un realizēšanai. Bakalaura darbs sastāv no analitiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Pirmajā daļā ir aprakstīta tirgzinības plānošanas būtība, raksturots plānošanas process un to ietekmējošie faktori, kā arī izpētīti tirgzinības plānošanas modeļi. Otrajā daļā ir veikta uzņēmuma SIA Certa analīze, pielietoti tirgzinības plānošanas modeļi un uz tā pamata izstrādāts tirgzinības attīstības rīcības plāns. Nobeigumā ir sniegti secinājumi par darbā aplūkotajām problēmām un doti priekšlikumi tirgzinības plānošanas uzlabošanai, kas pēc autores domām varētu veicināt SIA Certa attīstību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Abduļina G. Tirgzinības plānošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 59 lpp.
Keywords Bakalaura darbs sastāv no analitiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas.
Keywords in English The bachelor paper has two values: theoretical and practical.
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 05.06.2012 08:06:46