Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Biznesa modeļa izstrāde programmas „Kompetences centri” atbalsta saņēmējam"
Nosaukums angļu valodā "Business Model Development for Beneficiary of Programme “Competence Centres”"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs MBA I.Suija-Markova
Recenzents Mg.oec. U.Cimdiņš
Anotācija Griņeviča A. Biznesa modeļa izstrāde programmas Kompetences centri atbalsta saņēmējam: Maģistra darbs / A.Griņeviča, I.Suija-Markova. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un 8 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 19 angļu valodā un 12 nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt SIA Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia kā ERAF atbalsta programmas Kompetences centri līdzfinansējuma saņēmēja biznesa modeli un tā ieviešanas plānu, kā arī sniegt rekomendācijas pārējiem kompetences centriem biznesa modeļa izstrādē un politikas plānotājiem līdzīgu atbalsta programmu izstrādē. Pirmajā darba daļā ir teorijas izklāsts, kas ietver biznesa modeļu izstrādes teorētiskās pamatnostādnes, kā arī industrijas un zinātnes sadarbības biznesa modeļu apskatu gan ERAF atbalsta programmās, gan programmai Kompetences centri līdzīgās programmās Zviedrijā, Austrijā un Igaunijā. Otrajā darba daļā tiek veikta programmas Kompetences centri atbalsta saņēmēju biznesa modeļu analīze no programmas kritēriju viedokļa, salīdzinot esošos kompetences centrus savā starpā, kā arī ar Zviedrijas, Austrijas un Igaunijas kompetences centriem. Daļas noslēgumā tiek izklāstīts maģistra darba autores izstrādātais biznesa modeļa ietvars un tā elementi. Trešajā darba daļā tiek izstrādāts SIA Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia biznesa modelis un tā ieviešanas plāns, izmantojot darba autores piedāvāto biznesa modeļa ietvaru. Būtiskākais maģistra darba secinājums ir tas, ka ir iespējama ilgtermiņa biznesa modeļa izveide, kura mērķis ir vērtības radīšana visai nozarei, ko apliecina izstrādātais SIA Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia biznesa modelis. Noslēgumā tiek sniegtas rekomendācijas, tostarp paredzot no atbalsta programmas finansējuma neatkarīga kompetences centra biznesa modeļa izveidi.
Atslēgas vārdi kompetences centri, biznesa modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā competence centres, business model
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 16:19:18