Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Biznesa modeļa izstrāde programmas „Kompetences centri” atbalsta saņēmējam"
Title in English "Business Model Development for Beneficiary of Programme “Competence Centres”"
Department
Scientific advisor MBA I.Suija-Markova
Reviewer Mg.oec. U.Cimdiņš
Abstract Griņeviča A. Biznesa modeļa izstrāde programmas Kompetences centri atbalsta saņēmējam: Maģistra darbs / A.Griņeviča, I.Suija-Markova. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un 8 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 19 angļu valodā un 12 nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt SIA Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia kā ERAF atbalsta programmas Kompetences centri līdzfinansējuma saņēmēja biznesa modeli un tā ieviešanas plānu, kā arī sniegt rekomendācijas pārējiem kompetences centriem biznesa modeļa izstrādē un politikas plānotājiem līdzīgu atbalsta programmu izstrādē. Pirmajā darba daļā ir teorijas izklāsts, kas ietver biznesa modeļu izstrādes teorētiskās pamatnostādnes, kā arī industrijas un zinātnes sadarbības biznesa modeļu apskatu gan ERAF atbalsta programmās, gan programmai Kompetences centri līdzīgās programmās Zviedrijā, Austrijā un Igaunijā. Otrajā darba daļā tiek veikta programmas Kompetences centri atbalsta saņēmēju biznesa modeļu analīze no programmas kritēriju viedokļa, salīdzinot esošos kompetences centrus savā starpā, kā arī ar Zviedrijas, Austrijas un Igaunijas kompetences centriem. Daļas noslēgumā tiek izklāstīts maģistra darba autores izstrādātais biznesa modeļa ietvars un tā elementi. Trešajā darba daļā tiek izstrādāts SIA Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia biznesa modelis un tā ieviešanas plāns, izmantojot darba autores piedāvāto biznesa modeļa ietvaru. Būtiskākais maģistra darba secinājums ir tas, ka ir iespējama ilgtermiņa biznesa modeļa izveide, kura mērķis ir vērtības radīšana visai nozarei, ko apliecina izstrādātais SIA Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia biznesa modelis. Noslēgumā tiek sniegtas rekomendācijas, tostarp paredzot no atbalsta programmas finansējuma neatkarīga kompetences centra biznesa modeļa izveidi.
Keywords kompetences centri, biznesa modelis
Keywords in English competence centres, business model
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 30.05.2012 16:19:18