Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Izglītības sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Problems and development prospects of educational system in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore L.Kamola
Recenzents Profesors, dr.oec. J.Saulītis
Anotācija J. Kalicka izstrādāja bakalaura darbu: Izglītības sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā. Izglītība ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ilgtermiņa ekonomiskajai attīstībai un dzīves līmeņa uzlabošanai. Izglītība ir nozīmīgs faktors, kas ietekmē tautsaimniecības attīstību. Bakalaura darbā ir apkopota un analizēta literatūra par izglītību, tās attīstību un problēmām, kā arī pētīts Latvijas izglītības līmenis. Darba saturs ir izklāstīts trīs daļās. Darba teorētiskajā daļā autore ir apkopojusi un analizējusi zinātnisko literatūru par izglītības jēdzienu, salīdzinot dažādu autoru viedokļus par izglītības jēdziena definīciju un to nozīmi ekonomiskajā sistēmā. Tāpat tiek sniegta izglītības nozīme tautsaimniecībā, apskatīta izglītība kā investīcija cilvēkkapitālā, aplūkoti finansēšanas modeļi vispārējā un augstākajā izglītībā. Darba analītiskajā daļā tiek sniegts izglītības sistēmas vispārējs raksturojums, tiek apskatīta izglītības līmeņa situācija Latvijā, problēmas izglītības sistēmā, kas kavē izglītības kvalitātes uzlabošanos. Trešajā daļa tiks apkopoti un analizēti anketēšanas rezultāti. Uz analizētā un izpētītā materiāla pamata tiks izdarīti secinājumi un priekšlikumi izglītības problēmu risināšanai. Bakalaura daba apjoms ir 51 lappuse, tajā ir ievietotas 4 tabulas, 7 attēli, 2 pielikumi. Kalicka J. Izglītības sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā: Bakalaura darbs / Zinātniskais vadītājs Kamola L. Datorsalikums Rīga, RTU, 2012. 51 lpp.
Atslēgas vārdi izglītības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā educational system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 17:14:38