Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Izglītības sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā”
Title in English „Problems and development prospects of educational system in Latvia”
Department
Scientific advisor Lektore L.Kamola
Reviewer Profesors, dr.oec. J.Saulītis
Abstract J. Kalicka izstrādāja bakalaura darbu: Izglītības sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā. Izglītība ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ilgtermiņa ekonomiskajai attīstībai un dzīves līmeņa uzlabošanai. Izglītība ir nozīmīgs faktors, kas ietekmē tautsaimniecības attīstību. Bakalaura darbā ir apkopota un analizēta literatūra par izglītību, tās attīstību un problēmām, kā arī pētīts Latvijas izglītības līmenis. Darba saturs ir izklāstīts trīs daļās. Darba teorētiskajā daļā autore ir apkopojusi un analizējusi zinātnisko literatūru par izglītības jēdzienu, salīdzinot dažādu autoru viedokļus par izglītības jēdziena definīciju un to nozīmi ekonomiskajā sistēmā. Tāpat tiek sniegta izglītības nozīme tautsaimniecībā, apskatīta izglītība kā investīcija cilvēkkapitālā, aplūkoti finansēšanas modeļi vispārējā un augstākajā izglītībā. Darba analītiskajā daļā tiek sniegts izglītības sistēmas vispārējs raksturojums, tiek apskatīta izglītības līmeņa situācija Latvijā, problēmas izglītības sistēmā, kas kavē izglītības kvalitātes uzlabošanos. Trešajā daļa tiks apkopoti un analizēti anketēšanas rezultāti. Uz analizētā un izpētītā materiāla pamata tiks izdarīti secinājumi un priekšlikumi izglītības problēmu risināšanai. Bakalaura daba apjoms ir 51 lappuse, tajā ir ievietotas 4 tabulas, 7 attēli, 2 pielikumi. Kalicka J. Izglītības sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā: Bakalaura darbs / Zinātniskais vadītājs Kamola L. Datorsalikums Rīga, RTU, 2012. 51 lpp.
Keywords izglītības sistēma
Keywords in English educational system
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 29.05.2012 17:14:38