Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma finanšu analīze un risku novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Enterprise Financial Analysis and Evaluation of Risk”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents H.Krogzeme, RTU lektore
Anotācija Darba tēma ir Uzņēmuma finanšu analīze un risku novērtējums. Darba mērķis ir novērtēt tūrisma uzņēmumu SIA Ozolciems tūre konkurētspēju, finansiālo un ekonomisko stāvokli tirgū, kā arī izvērtēt riskus, kuri pastāv uzņēmumā. Lai sasniegtu darba mērķi, izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Veikt literatūras avotu teorētisko analīzi par dažādiem finansiālajiem rādītājiem; 2. Izpētīt uzņēmuma finanšu riskus; 3. Veikt finanšu risku novērtēšanu; 4. Veikt uzņēmuma stratēģisko analīzi (SVID analīze); 5. Veikt uzņēmuma bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina horizontālo un vertikālo analīzi; 6. Izstrādāt pasākumu plānu finansiālās situācijas uzlabošanai; 7. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, nobeigumā izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī no pielikumiem. Pirmajā daļa tiek iepazīstināts ar finanšu analīzes raksturojumu, to būtību un svarīgumu. Tiek paskaidrots, kā pareizi sastādāma finanšu analīze un kas vērtējams, kā arī tika aprakstīti finanšu riski, kuri pastāv uzņēmumā, to būtība un raksturojums. Otrajā daļā tiek aprakstīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kā arī apskatīti finanšu vadības mērķi un uzdevumi. Trešajā daļā dots uzņēmuma SIA Ozolciems tūre vispārējais raksturojums, vēsture, darbības joma. Veikta SVID analīze, lai uzzinātu uzņēmuma stiprās un vājas puses, draudus un iespējas, tiek veikta bilances horizontāla un vertikāla analīze, peļņas (zaudējuma) horizontāla un vertikāla analīze, kura pamatā ir uzņēmuma SIA Ozolciems tūre bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins par 2009., 2010., 2011. gadu, kā arī veikta finanšu koeficientu analīze. Izmantojot dažādas finansiālo rādītāju formulas, aprēķināti likviditātes, maksātspējas, rentabilitātes un aktivitātes rādītāji un, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, veikti secinājumi un priekšlikumi. Ceturtajā daļā prognozēta uzņēmuma darbība un piedāvāti pasākumi tās uzlabošanai. Darba apjoms ir 65 lappuses bez pielikumiem. Tajā iekļauti 15 attēli, 21 tabulas un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi UZŅĒMUMA FINANŠU ANALĪZE UN RISKU NOVĒRTĒJUMS SIA "OZOLCIEMS TŪRE"
Atslēgas vārdi angļu valodā Enterprise Financial Analysis and Evaluation of Risk LTD "Ozolciems tour"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 13:34:43