Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma finanšu analīze un risku novērtējums”
Title in English “Enterprise Financial Analysis and Evaluation of Risk”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Reviewer H.Krogzeme, RTU lektore
Abstract Darba tēma ir Uzņēmuma finanšu analīze un risku novērtējums. Darba mērķis ir novērtēt tūrisma uzņēmumu SIA Ozolciems tūre konkurētspēju, finansiālo un ekonomisko stāvokli tirgū, kā arī izvērtēt riskus, kuri pastāv uzņēmumā. Lai sasniegtu darba mērķi, izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Veikt literatūras avotu teorētisko analīzi par dažādiem finansiālajiem rādītājiem; 2. Izpētīt uzņēmuma finanšu riskus; 3. Veikt finanšu risku novērtēšanu; 4. Veikt uzņēmuma stratēģisko analīzi (SVID analīze); 5. Veikt uzņēmuma bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina horizontālo un vertikālo analīzi; 6. Izstrādāt pasākumu plānu finansiālās situācijas uzlabošanai; 7. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, nobeigumā izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī no pielikumiem. Pirmajā daļa tiek iepazīstināts ar finanšu analīzes raksturojumu, to būtību un svarīgumu. Tiek paskaidrots, kā pareizi sastādāma finanšu analīze un kas vērtējams, kā arī tika aprakstīti finanšu riski, kuri pastāv uzņēmumā, to būtība un raksturojums. Otrajā daļā tiek aprakstīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kā arī apskatīti finanšu vadības mērķi un uzdevumi. Trešajā daļā dots uzņēmuma SIA Ozolciems tūre vispārējais raksturojums, vēsture, darbības joma. Veikta SVID analīze, lai uzzinātu uzņēmuma stiprās un vājas puses, draudus un iespējas, tiek veikta bilances horizontāla un vertikāla analīze, peļņas (zaudējuma) horizontāla un vertikāla analīze, kura pamatā ir uzņēmuma SIA Ozolciems tūre bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins par 2009., 2010., 2011. gadu, kā arī veikta finanšu koeficientu analīze. Izmantojot dažādas finansiālo rādītāju formulas, aprēķināti likviditātes, maksātspējas, rentabilitātes un aktivitātes rādītāji un, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, veikti secinājumi un priekšlikumi. Ceturtajā daļā prognozēta uzņēmuma darbība un piedāvāti pasākumi tās uzlabošanai. Darba apjoms ir 65 lappuses bez pielikumiem. Tajā iekļauti 15 attēli, 21 tabulas un 4 pielikumi.
Keywords UZŅĒMUMA FINANŠU ANALĪZE UN RISKU NOVĒRTĒJUMS SIA "OZOLCIEMS TŪRE"
Keywords in English Enterprise Financial Analysis and Evaluation of Risk LTD "Ozolciems tour"
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 16.05.2012 13:34:43