Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaiste Riebiņu novada attīstībai”
Nosaukums angļu valodā „Attraction of EU cofinancing for the development of Riebini district”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt.U.Kamols
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Judrupa
Anotācija Valentīnas Rubenes izstrādātais bakalaura darbs Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaiste Riebiņu novada attīstībai ir veltīts Eiropas Reģionālā Attīstības fonda(ERAF)izpētei, tā atbalsta mērķiem pašvaldībās. Darbā ir analizēts ERAF ieguldī0000jums Riebiņu novada attīstībā. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, nobeiguma un četriem pielikumiem. Pirmajā darba nodaļā ir apkopota informācija par investīciju būtību, tās veidiem. Tiek analizēti ERAF atbalsta mērķi pašvaldībās, tiek apskatītas ERAF administrēšanā un uzraudzībā iesaistītās institūcijas Latvijā. Otrajā daļā tiek veikts Riebiņu novada raksturojums, analizēta tā struktūra un stratēģiskie mērķi. Trešajā daļā tiek pētīti ERAF īstenotie un nepabeigtie projekti Riebiņu novadā, kā arī analizēti iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Bakalaura darba rezultāti izpētīts investīciju jēdziens un veidi, izpētīti ERAF atbalsta mērķi pašvaldībās un uzraudzības institūcijas. Ir izpētīta Riebiņu novada ERAF finansējuma piesaiste 2007.-2013. gada plānošanas periodā, īstenotie un nepabeigtie projekti Bakalaura darba zinātniskais vadītājs RTU lektors Mg. oec. U.Kamols Bakalaura darba apjoms ir 65 lpp., 9 attēli, 20 tabulas. Darbā tika izmantoti 37 literatūras avoti. Darbā izmantotie materiāli ekonomiskā literatūra, informācija no interneta.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaiste Riebiņu novada attīstībai
Atslēgas vārdi angļu valodā Attraction of EU cofinancing for the development of Riebini district
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 10:45:13