Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaiste Riebiņu novada attīstībai”
Title in English „Attraction of EU cofinancing for the development of Riebini district”
Department
Scientific advisor Mg.oec., lekt.U.Kamols
Reviewer Mg.oec., lekt. I.Judrupa
Abstract Valentīnas Rubenes izstrādātais bakalaura darbs Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaiste Riebiņu novada attīstībai ir veltīts Eiropas Reģionālā Attīstības fonda(ERAF)izpētei, tā atbalsta mērķiem pašvaldībās. Darbā ir analizēts ERAF ieguldī0000jums Riebiņu novada attīstībā. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, nobeiguma un četriem pielikumiem. Pirmajā darba nodaļā ir apkopota informācija par investīciju būtību, tās veidiem. Tiek analizēti ERAF atbalsta mērķi pašvaldībās, tiek apskatītas ERAF administrēšanā un uzraudzībā iesaistītās institūcijas Latvijā. Otrajā daļā tiek veikts Riebiņu novada raksturojums, analizēta tā struktūra un stratēģiskie mērķi. Trešajā daļā tiek pētīti ERAF īstenotie un nepabeigtie projekti Riebiņu novadā, kā arī analizēti iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Bakalaura darba rezultāti izpētīts investīciju jēdziens un veidi, izpētīti ERAF atbalsta mērķi pašvaldībās un uzraudzības institūcijas. Ir izpētīta Riebiņu novada ERAF finansējuma piesaiste 2007.-2013. gada plānošanas periodā, īstenotie un nepabeigtie projekti Bakalaura darba zinātniskais vadītājs RTU lektors Mg. oec. U.Kamols Bakalaura darba apjoms ir 65 lpp., 9 attēli, 20 tabulas. Darbā tika izmantoti 37 literatūras avoti. Darbā izmantotie materiāli ekonomiskā literatūra, informācija no interneta.
Keywords Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaiste Riebiņu novada attīstībai
Keywords in English Attraction of EU cofinancing for the development of Riebini district
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 16.05.2012 10:45:13