Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Personāla mainības samazināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for reducing personnel turnover”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents MBA, pr.doc. D.Aramina
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Zanda Čudare Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psih., lekt. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Personāla mainības samazināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 75 lpp., 3 tab., 64 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātniskā un praktiskā literatūra, likumdošanas un normatīvie akti, globālā līmeņa elektroniskie resursi un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, 12 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Analītiskā daļa sastāv no lombardu nozares raksturojuma, uzņēmuma SIA Lombards vispārēja raksturojuma, tā konkurentu analīzes, personāla vadības politikas izpēti un personāla mainības analīzi pētāmajā laika posmā no 2009.gada oktobra līdz 2011.gada decembrim. Teorētiskajā daļā apkopotas personāla mainības, darbinieku apmierinātības ar darbu un nemonetārās atalgojuma sistēmas teorētiskās nostādnes dažādu autoru skatījumā. Projekta aprēķinu daļa sastāv no aprēķiniem par personāla kustību uzņēmumā SIA Lombards, no darbinieku aptaujas anketas un tās analīzes. Pamatojoties uz respondentu ieteikumiem autors izstrādāja uzņēmuma SIA Lombards personāla mainības samazināšanas projektu novērtētāja amatam. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Čudare Z. Personāla mainības samazināšanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja Gailīte S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 75 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla mainības samazināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for reducing personnel turnover
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 17:39:45