Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of non-conforming product control system in construction products manufacturing company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Maija Kavosa
Recenzents Anita Straujuma
Anotācija Cīrule L.K. (2023) Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumā Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. Maija Kavosa RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lapaspuses, tajā ir iekļauti 14 attēli, 28 tabulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 47 avoti. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Pētījuma mērķis ir veikt neatbilstoša produkta kontroles procesa analīzi būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumā, lai sniegtu priekšlikumus neatbilstoša produkta kontroles procesa pilnveidei, lai samazinātu neatbilstošu produktu skaitu. Teorētiskās daļas uzdevums ir izvēlēties metodes kvalitātes vadības un neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei uzņēmumā un izpētīt to priekšrocības. Izpētīt, salīdzināt un novērtēt dažādu autoru viedokļus par kvalitātes vadības sistēmu darbību ražošanas uzņēmumos. Padziļināti izpētīt publikācijas par neatbilstoša produkta kontroles sistēmām, kā daļu no kvalitātes vadības sistēmas, analizēt kontroles un neatbilstības jēdzienus. Analītiskās daļas uzdevums ir analizēt uzņēmuma kvalitātes vadības un neatbilstoša produkta kontroles sistēmu un identificēt pilnveidojamās jomas. Izmantojot iekšējo auditu, analizēt uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu un atrast tās pilnveidojamās daļas, noskaidrot neatbilstoša produkta īpatsvaru un tendences, analizēt un novērtēt uzņēmumā esošo neatbilstoša produkta kontroles sistēmu. Praktiskajā darba daļā tiek sniegti pamatoti priekšlikumi neatbilstību samazināšanai, izstrādāts priekšlikumu ieviešanas plāns, kā arī aprēķināts ekonomiskais ieguvums no pilnveides pasākumu veikšanas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores veiktā pētījuma rezultāts ir uzlabota neatbilstoša produkta kontroles sistēma uzņēmumā. Galvenās atklātās neatbilstības ir saistītas ar korektīvo un/vai preventīvo darbību monitoringa sistēmu, darbinieku apmācībām un dokumentācijas vadību. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tika izveidoti trīs pilnveides priekšlikumi – pilnveidot korektīvo un/vai preventīvo darbību monitoringa sistēmu, izstrādāt apmācību procesu darbiniekam, un dokumentētās informācijas vadības sistēmu.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, neatbilstošs produkts, kvalitātes kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, non-conforming product, quality control
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 19:27:10