Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Risku novērtējums un pārvaldība būvniecības nozares sertificēšanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Risk assessment and management in the construction industry certification center"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Maija Kavosa
Recenzents Kristīne Bērziņa
Anotācija Venčels A. (2023). Risku novērtējums un pārvaldība būvniecības nozares sertificēšanas centrā. Bakalaura darbs. Vadītāja Mg. oec. M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptveroša kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 12 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 19 avoti latviešu, 23 avoti angļu, 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir veikt risku pārvaldības procesa analīzi būvspeciālistu sertificēšanas institūcijā, lai izstrādātu priekšlikumus tās risku pārvaldības procesa pilnveidei. Darba pirmajā daļā tika apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par risku pārvaldības jēdzienu, ar to saistītie standarti. Tika apskatīti risku pārvaldības ieguvumi, ietekmes faktori un aprakstītas turpmāk darbā pielietotās metodes. Otrajā daļā vispārīgi tika raksturota institūcija, tās darbība, darbības sfēras. Tika veikts iekšējais audits pēc institūcijai saistošajiem normatīvajiem aktiem, ISO/IEC 17024:2013 standarta prasībām. Identificētās neatbilstības ir saistāmas ar institūcijas pamatdarbību, tādēļ tika pielietota FMEA metode pamatdarbības būtiskāko risku noteikšanai. Tāpat otrajā daļā tika noteiktas klientu (būvspeciālistu) galvenās vēlmes risku pārvaldības procesā, tika identificēti galvenie vēlmju raksturotāji, veikts risku inteliģences tests, lai noskaidrotu esošo institūcijas darbinieku risku izpratnes līmeni. Trešajā daļā izstrādāti priekšlikumi institūcijas risku pārvaldības procesa uzlabošanai. Aprēķinātas to izmaksas, potenciālie ieguvumi, katram priekšlikumam tiek piedāvātas vairākas alternatīvas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - institūcijai, lai veiktu risku procesa pilnveidi, ir nepieciešami cilvēkresursi, kas ir motivēti rast pārmaiņas, institūcijas esošo darbinieku vairākums pārmaiņu radīšanā nav ieinteresēti. Lai institūcijā rastos pārmaiņas, ir nepieciešami cilvēki, kas tās vēlēsies radīt, esošajam institūcijas kolektīvam ir nepieciešamas papildu darbības, lai tas sāktu aplūkot riskus nopietnāk.
Atslēgas vārdi risku vadība, sertificēšanas institūcija, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā risk management, certification body, risks
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 17:34:04