Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes kontroles sistēmas analīze un pilnveide elektronikas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the quality control system in an electronics company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Gundars Kokins
Recenzents
Anotācija Paegle K. (2023). Kvalitātes kontroles sistēmas analīze un pilnveide elektronikas uzņēmumā: Bakalaura darbs. Vadītājs Mg. G. Kokins. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma "Visaptverošā kvalitātes vadība". Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 17 tabulas, 6 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 9 avoti latviešu un 30 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi uz 12 lpp. Darba mērķis ir analizēt AS “HansaMatrix” kvalitātes vadības un kontroles sistēmas un izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus šo sistēmu pilnveidei, kas palīdzētu samazināt neatbilstošu produktu skaitu un tādējādi arī sūdzību skaitu, kā arī samazinātu darbinieku pieļautās kļūdas. Pirmajā darba daļā tiek analizēta pieejamā informācija par kvalitātes kontroles sistēmu un kvalitātes vadības sistēmu, šo jēdzienu nozīme, mijiedarbība un svarīgums uzņēmuma darbībā. Teorijas daļā tiek izpētītas pētījuma metodes, ar kuru palīdzību var veikt kvalitātes kontroles sistēmas analīzi un novērtējumu, kā arī tiek izpētīti šo metožu ieguvumi un trūkumi. Otrajā darba daļā tiek veikta uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas un uzņēmuma ražoto un montēto produktu kvalitātes kontroles sistēmas apskate un analīze, pielietojot dažādas pētījuma metodes, un aprēķinātas ar kvalitātes zudumiem saistītās izmaksas. Trešajā darba daļā tiek izstrādāti ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai un priekšlikumi kvalitātes kontroles sistēmas uzlabošanai, balstoties uz rezultātiem, kas iegūti, pielietojot pētījuma metodes, kā arī praktiskās daļas ietvaros tiek izveidots priekšlikumu ieviešanas plāns un sniegts matemātisks pamatojums, kas paskaidro šo risinājumu ieviešanas ekonomisko ieguvumu. Nozīmīgākie secinājumi ir, ka nopietnākās kļūdas kvalitātes kontroles procesos var radīt paši darbinieki, galvenie riski ir tie, kuru realizēšanās var beigties ar sūdzību no klienta, savukārt galvenā klientu prasība ir klientu prasību integrēšana uzņēmuma procesos un šo prasību izpildi visvairāk ietekmē kvalitātes pārvaldība. Izvirzīto pilnveides risinājumu ieviešana atmaksāsies nepilnos 10 mēnešos. Nozīmīgākie priekšlikumi ir, ka uzņēmumam būtu nepieciešams izstrādāt iekšējā audita programmu, izstrādāt kompetenču matricu, veikt darbinieku kompetenču izvērtējumu.
Atslēgas vārdi Kvalitātes kontroles sistēma, kvalitātes vadības sistēma, ISO 9001, FMEA, Delfu metode, QFD matrica.
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality control system, quality management system, ISO 9001, FMEA, Delphi method, QFD matrix.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 16:45:53