Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības stratēģija SIA “LYKKEGAARD”"
Nosaukums angļu valodā "Quality management strategy in the “LYKKEGAARD” Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Anita Straujuma
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukums ir "Kvalitātes vadības stratēģija SIA "Lykkegaard"". Darba mērķis ir novērtēt SIA “Lykkegaard” kvalitātes vadības stratēģiju un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidei, lai uzlabotu uzņēmuma darbības efektivitāti. Pirmajā darba daļā dažādos literatūras avotos ir izpētīti un apzināti kvalitātes vadības stratēģijas teorētiskie aspekti kā kvalitātes jēdziens, tās vadības un kontroles nozīme, to kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Tika analizēti kvalitāti raksturojošie rādītāju, tai skaitā kvalitātes izmaksu, teorētiskie aspekti. Analizējot literatūras avotus, tika apzināti kvalitātes vadības sistēmu sastādošie elementi un pieejas ražošanas uzņēmumos, kā arī aplūkotas risku analīzes metodes produkta kvalitātes ietekmes faktoru identificēšanai un novērtēšanai. Otrajā darba daļā raksturota SIA “Lykkegaard” saimnieciskā darbība, veikta iekšējās un ārējās vides analīze, identificēti uzņēmuma procesi. Tika veikta Integrētās vadības sistēmas integrācijas pakāpes analīze, saskaņā ar ISO 9001:2015 standarta prasībām veikts iekšējais audits, analizēts ražošanas process, pielietojot vērtību plūsmas kartēšanas metodi. Pielietojot Delfi, Išikava (Ishikawa) diagrammu un FMEA metodes, tikai identificēti kvalitāti ietekmējošie riska faktori, to cēloņi un noteiktas preventīvās darbības. Veikta uzņēmuma darbinieku aptauja, lai noskaidrotu darbinieku iesaistes pakāpi uzņēmuma procesos. Trešajā darba daļā ir izstrādāti pilnveides pasākumi ar produktu kvalitātes neatbilstībām saistīto problēmu risināšanai un novēršanai, kā arī uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas efektivitātes uzlabošanai. Veikti pilnveides pasākumu izmaksu aprēķini. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma balstīta uz ISO 9001:2015 standarta prasībām, veicot iekšējo auditu un IVS integrācijas pakāpes novērtējumu ir identificētas pilnveides iespējas IVS integrācijas pakāpes paplašināšanā, ražošanas procesa uzlabošanā un darbinieku apmācībā, uz kā pamata tika izvirzīti priekšlikumi veikt IVS dokumentācijas un produkta tehniskās dokumentācijas pilnveidi, noteikt produkta kvalitātes kontroles pasākumus un atbildīgās personas, kā arī izstrādāt plānu darbinieku profesionālās kompetences pilnveidei. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 102 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 29 tabulas, 4 formulas.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, kvalitātes kontrole, kvalitātes izmaksas, ražošanas procesi, integrētās vadības sistēma, risku analīze, Lean metodoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management, quality control, quality costs, production processes, integrated management systems, risk analyse, Lean methodology
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2023 19:25:34