Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Administratīvi teritoriālās reformas ietekmes izvērtējums uz Bauskas novada attīstību
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the impact of the administrative territorial reform on the development of Bauska region
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Līga Kļaviņa
Anotācija Maģistra darbs “Administratīvi teritoriālās reformas ietekmes izvērtējums uz Bauskas novada attīstību” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakul-tātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” 2. kursa studente Eva Rikmane. Darba vadītājs ir Docents (prakt.), Mg. oec. Normunds Balabka. Darba mērķis: veikt administratīvi teritoriālās reformas izvērtējumu Bauskas novada attīstībā. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek noteikti un analizēti problēm-jautājumi par teritoriālās reformas ieviešanu Latvijā, tajā skaitā vēsturisko norises gaitu; izpētīti administratīvo teritoriju saimniecisko vienību izveides kritēriji, modeļi. Otrajā daļā tiek pētītas un noteiktas atbilstošākās izvērtēšanas metodes administratīvajām teritorijām administratīvi teritoriālo reformu īstenošanā, kā arī analizēta Igaunijas, Somijas un Zviedrijas pieredze un vēsture administratīvi teritoriālo reformu ieviešanā. Darba trešajā daļā veikta starpvalstu salī-dzināšana par administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, nosakot veiksmīgāko ieviešanas modeli, kā arī veikts starpvalstu attīstības rādītāju salīdzinājums, nosakot to attīstības līmeni, kas atspoguļo sekmīgu reģionālo attīstību. Ceturtajā daļā veikts administratīvi teritoriālās re-formas izvērtējums Bauskas novadā pēc novērtēšanas metodēm, veikta rezultātu analīze, nosa-kot novada ekonomisko attīstību; izstrādāts Bauskas novada attīstības profils. Noslēgumā sniegti galvenie secinājumi un priekšlikumi, kā arī, ar piemērotajām izvērtējuma metodēm, ie-gūtajiem datiem un secinājumiem par Bauskas novadu, plānots atspoguļot veidu, kā uz viena novada izvērtējuma bāzes, piemērojot noteiktas metodes, citi novadi varēs izmantot adminis-tratīvi teritoriālās reformas izvērtēšanai. Maģistra darba apjoms ir uz 170 lpp., tajā skaitā 26 tabulas, 32 attēli un 15 pielikumi.
Atslēgas vārdi Administratīvi teritoriālā reforma, izvērtējums, pašvaldība, reforma, SVID, TAI.
Atslēgas vārdi angļu valodā Administrative-territorial reform, evaluation, local government, reform, SWOT, TDI.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 11:29:55