Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Administratīvi teritoriālās reformas ietekmes izvērtējums uz Bauskas novada attīstību
Title in English Evaluation of the impact of the administrative territorial reform on the development of Bauska region
Department
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Līga Kļaviņa
Abstract Maģistra darbs “Administratīvi teritoriālās reformas ietekmes izvērtējums uz Bauskas novada attīstību” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakul-tātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” 2. kursa studente Eva Rikmane. Darba vadītājs ir Docents (prakt.), Mg. oec. Normunds Balabka. Darba mērķis: veikt administratīvi teritoriālās reformas izvērtējumu Bauskas novada attīstībā. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek noteikti un analizēti problēm-jautājumi par teritoriālās reformas ieviešanu Latvijā, tajā skaitā vēsturisko norises gaitu; izpētīti administratīvo teritoriju saimniecisko vienību izveides kritēriji, modeļi. Otrajā daļā tiek pētītas un noteiktas atbilstošākās izvērtēšanas metodes administratīvajām teritorijām administratīvi teritoriālo reformu īstenošanā, kā arī analizēta Igaunijas, Somijas un Zviedrijas pieredze un vēsture administratīvi teritoriālo reformu ieviešanā. Darba trešajā daļā veikta starpvalstu salī-dzināšana par administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, nosakot veiksmīgāko ieviešanas modeli, kā arī veikts starpvalstu attīstības rādītāju salīdzinājums, nosakot to attīstības līmeni, kas atspoguļo sekmīgu reģionālo attīstību. Ceturtajā daļā veikts administratīvi teritoriālās re-formas izvērtējums Bauskas novadā pēc novērtēšanas metodēm, veikta rezultātu analīze, nosa-kot novada ekonomisko attīstību; izstrādāts Bauskas novada attīstības profils. Noslēgumā sniegti galvenie secinājumi un priekšlikumi, kā arī, ar piemērotajām izvērtējuma metodēm, ie-gūtajiem datiem un secinājumiem par Bauskas novadu, plānots atspoguļot veidu, kā uz viena novada izvērtējuma bāzes, piemērojot noteiktas metodes, citi novadi varēs izmantot adminis-tratīvi teritoriālās reformas izvērtēšanai. Maģistra darba apjoms ir uz 170 lpp., tajā skaitā 26 tabulas, 32 attēli un 15 pielikumi.
Keywords Administratīvi teritoriālā reforma, izvērtējums, pašvaldība, reforma, SVID, TAI.
Keywords in English Administrative-territorial reform, evaluation, local government, reform, SWOT, TDI.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 11:29:55