Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ūdensatkarīgās infrastruktūras plānošana un arhitektūra pilsētvidē.
Nosaukums angļu valodā Planning and Architecture of Water-dependent Infrastructure in the Urban Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Pētn. Sarmīte Barvika
Anotācija Ar ūdens izmantošanu funkcionāli un kompozicionāli saistīta infrastruktūra jeb ūdensatkarīga infrastruktūra ir nozīmīgs pilsētvides veidojošs elements. Palielinoties pilsētu iedzīvotāju pieprasījumam pēc kvalitatīvas ārtelpas, rodas nepieciešamība attīstīt publisko ūdensatkarīgo infrastruktūru. Laika gaitā izstrādāti pilsētu attīstības plāni un teritoriju plāno-jumi, taču tēmas attīstība pilsētvidē notiek ļoti lēni. Pētījuma mērķis ir Izpētīt un analizēt ūdensatkarīgās publiskās infrastruktūras pie-mērus Latvijā un citviet pasaulē, tiesisko regulējumu un praktisko attīstību, izvērtēt trūku-mus un sniegt rekomendācijas un ieteikumus uzlabojumiem. Darbs var kalpot kā resurss tā-lākai vadlīniju izstrādei un pielietots ūdensatkarīgās infrastruktūras projektēšanas gaitā. Bakalaura darba ietvaros gūti secinājumi par ūdensatkarīgās infrastruktūras attīstī-bas šķēršļiem, to izveidi, sniegtas rekomendācijas esošo objektu uzlabošanai un straujākai tēmas attīstībai Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Galvenās nodaļas ir: 1. Ūdensatkarīgās infrastruktūras piemēri Latvijā; 2. Ūdensatkarīgās infrastruktūras piemēri un attīstības veicināšanas stratēģijas pasaulē; 3. Tiesiskais ietvars un normatīvais regulējums Latvijā. Darbs sastāv no 40 lapaspusēm, tajā skaitā no 25 attēliem, 2 pielikumiem un 5 seci-nājumiem. Pielikumā 3 intervijas ar ekspertiem, bakalaura projekta grafiskās daļas prezentā-cijas materiāls samazinātā formātā. Izmantoto avotu skaits- 61
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: Ūdensatkarīga arhitektūra/infrastruktūra, krastmala, pilsētvides attīs-tība, adaptācija klimata pārmaiņām un sezonalitātes faktori.
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: water-dependent architecture/infrastructure, waterfront, urban deve-lopment, adaptation to climate change and seasonality factors.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 23:57:15