Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ūdensatkarīgās infrastruktūras plānošana un arhitektūra pilsētvidē.
Title in English Planning and Architecture of Water-dependent Infrastructure in the Urban Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Pētn. Sarmīte Barvika
Abstract Ar ūdens izmantošanu funkcionāli un kompozicionāli saistīta infrastruktūra jeb ūdensatkarīga infrastruktūra ir nozīmīgs pilsētvides veidojošs elements. Palielinoties pilsētu iedzīvotāju pieprasījumam pēc kvalitatīvas ārtelpas, rodas nepieciešamība attīstīt publisko ūdensatkarīgo infrastruktūru. Laika gaitā izstrādāti pilsētu attīstības plāni un teritoriju plāno-jumi, taču tēmas attīstība pilsētvidē notiek ļoti lēni. Pētījuma mērķis ir Izpētīt un analizēt ūdensatkarīgās publiskās infrastruktūras pie-mērus Latvijā un citviet pasaulē, tiesisko regulējumu un praktisko attīstību, izvērtēt trūku-mus un sniegt rekomendācijas un ieteikumus uzlabojumiem. Darbs var kalpot kā resurss tā-lākai vadlīniju izstrādei un pielietots ūdensatkarīgās infrastruktūras projektēšanas gaitā. Bakalaura darba ietvaros gūti secinājumi par ūdensatkarīgās infrastruktūras attīstī-bas šķēršļiem, to izveidi, sniegtas rekomendācijas esošo objektu uzlabošanai un straujākai tēmas attīstībai Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Galvenās nodaļas ir: 1. Ūdensatkarīgās infrastruktūras piemēri Latvijā; 2. Ūdensatkarīgās infrastruktūras piemēri un attīstības veicināšanas stratēģijas pasaulē; 3. Tiesiskais ietvars un normatīvais regulējums Latvijā. Darbs sastāv no 40 lapaspusēm, tajā skaitā no 25 attēliem, 2 pielikumiem un 5 seci-nājumiem. Pielikumā 3 intervijas ar ekspertiem, bakalaura projekta grafiskās daļas prezentā-cijas materiāls samazinātā formātā. Izmantoto avotu skaits- 61
Keywords Atslēgas vārdi: Ūdensatkarīga arhitektūra/infrastruktūra, krastmala, pilsētvides attīs-tība, adaptācija klimata pārmaiņām un sezonalitātes faktori.
Keywords in English Key words: water-dependent architecture/infrastructure, waterfront, urban deve-lopment, adaptation to climate change and seasonality factors.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 23:57:15