Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārmaiņu vadības ietekmes novērtējums uz biznesa organizācijas attīstību IT uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Assessment of Change Management Impact on Business Organization Development in IT Companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Anotācija Darba autors: Harsha Darbar Kyathsandra Shivakumar Darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec, Doc. Vladimirs Šatrevičs Darba temats: Pārmainu vadības ietekmes novērtējums uz biznesa organizācijas attīstību IT uzņēmumos. darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 54 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 119 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Pētniecības problēma: Indijā gandrīz 30% uzņēmumu ir pozitīva attieksme pret pārmaiņas vadības prakses pieņemšanu. Šī pētījuma mērķis ir novērtēt pārmaiņu vadības ietekmi uz uzņēmējdarbības organizācijas attīstību un izstrādāt modeli. Pētniecības metodoloģija: izmantotās datu vākšanas metodes ir tiešsaistes aptauja, ekspertu intervija, literatūras analīze un statistikas dati. Izmantotās datu analīzes metodes ir pussistemātiska literatūras pārskatīšana, satura analīze, tematiskā analīze, biežuma analīze, aprakstošā statistika, grafiskā analīze, T-tests, faktoru analīze un hi-kvadrāta tests. Darba galvenie rezultāti: ietekmīgākie faktori pārmaiņu vadībā ir komunikācija, vadība, apmācība, darbinieku pašapziņa, vadība, negatīvas atsauksmes no klientiem, mazāki ieņēmumi, darbinieku snieguma līmeņa kritums un inovāciju trūkums produktu dizainā. Priekšnosacījumi, lai pārmaiņu pārvaldība būtu veiksmīga, ir apmācība pirms pārmaiņām un diskusijas pirms izmaiņu ieviešanas. Pastāv būtiska saistība starp vadības sniegto darba pieredzi un apmācību, kā arī nepieciešamību pēc augstākā līmeņa vadītāju iedrošinājuma, pirms īstenot izmaiņas organizācijā. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Darbar H. (2021) Pārmainu vadības ietekmes novērtējums uz biznesa organizācijas attīstību IT uzņēmumos. Maģistra darbs/ H. Darbar, V. Šatrevičs. – Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021. – 121 lpp
Atslēgas vārdi ietekmīgākie faktori, pārmaiņu vadībā, vadība, komunikācija, apmācība, darbinieki, priekšnosacījumi, saistība, darba pieredzi, iedrošinājuma,līmeņa vadītāju, organizācijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Influential factors, change management, change, communication, leadership, employees, encouragement, relationship, work years, prerequisite, senior managers, organisation
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 22:37:14