Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas tehniski ekonomiskie un vides aspekti
Nosaukums angļu valodā Technical, economic and environmental aspects of increasing the energy efficiency of retail buildings
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Antra Kundziņa
Recenzents Dr. Ineta Geipele
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Mazumtirdzniecības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas tehniski ekonomiskie un vides aspekti”. Maģistra darba mērķis ir - energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums, ietverot tehniskos, ekonomiskos un vides aspektus, lai veicinātu Nacionālā enerģētikas un klimata pārmaiņu plāna izpildi. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām - analītiskās, teorētiskās, praktiskās, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras uzskaitījuma un 3 pielikumiem. Analītiskajā daļā aplūkots ēku sadalījums pēc platībām Latvijā, vadoties no tā, noteikts pētījuma apjoms, analizēti enerģētikas un klimata pārmaiņu plāni ES un Latvijā un tajos izvirzītie uzdevumi, kā arī prognozētas energoresursu cenas nākotnē. Teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par nozīmīgākajiem elektroenerģijas patērētājiem mazumtirdzniecības ēkās, veikts mazumtirdzniecības ēku sadalījums pēc to platības, kā arī aprēķināti īpatnējie enerģijas patēriņi dažāda lieluma mazumtirdzniecības ēkās uz 1m2. Praktiskajā daļā tiek pētīti mazumtirdzniecības ēku enerģijas patēriņi katrai ēku grupai pēc to platībām, salīdzināti enerģijas patēriņi rekonstruētām un nerekonstruētām mazumtirdzniecības ēkām, aprēķinātas CO2 radītās gāzu emisijas enerģijas patēriņa nodrošināšanai, veikts aprēķins iespējamajam CO2 emisiju samazinājumam, kā arī aprēķināts finansiālais ieguvums naudas izteiksmē. Darba gaitā iegūtie rezultāti raksturo mazumtirdzniecības ēku elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņa apjomus Latvijā un tā radīto ietekmi uz vidi. Darba noslēgumā autors sniedz priekšlikumus energoefektivitātes uzlabošanā – rūpīgi izanalizējot un pamatojot to lietderību, kā arī piedāvā plānu mazumtirdzniecību ēku rekonstrukcijas gaitai un tempam Latvijā, lai veicinātu enerģētikas un klimata plāna izpildi. Darba apjoms ir 83 lapas, tajā iekļautas 9 tabulas, 29 attēli un 41 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Nedzīvojamas ēkas, mazumtirdzniecības ēkas, enerģijas patēriņš, energoefektivitātes uzlabošana, elektroenerģijas patēriņš, siltumenerģija patēriņš, CO2 samazinājums, ietekme uz apkārtējo vidi, klimata pārmaiņu plāns.
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-residential buildings, retail buildings, energy consumption, energy efficiency improvement, electricity consumption, heat consumption, CO2 reduction, environmental impact, climate change plan
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 12:29:44